Автор   Стаття 
Статті Бриколаж  —  Голос нації  —  Український націоналізм / «Теорії нації та націоналізму” (+ трансліт)
Георгій Касьянов
Дата публікації 11 червня 2005 р.
Український націоналізм / «Теорії нації та націоналізму” (+ трансліт)

У цьому нарисі автор не ставив перед собою мету дати вичерпний аналіз українського націоналізму як суспільно-історичного явища. Ця проблема потребує окремого, можливо й не одного, дослідження. Ми звернемо увагу лише на певні її аспекти, які, на наш погляд, мають важливе значення для формування відносно нової аналітичної структури, в основі якої — вже відомі нам теорії нації і націоналізму.

«Націоналізм» в українській інтелектуальній традиції

Термін «націоналізм» з’являється в українській публіцистиці приблизно у 80 — 90-ті роки XIX ст. Важко сказати, з якої мови він був запозичений: німецької чи французької. Тоді це слово ще не мало специфічного ідеологічного забарвлення й ототожнювалося з певними почуттями, культурною ідентичністю або ж діяльністю, спрямованою на захист культурних та (іноді) політичних прав нації. В полеміці Б. Грінченка і М. Драгоманова (1892— 1893), присвяченій проблемам українського руху, «український націоналізм» здебільшого згадувався саме в такому контексті, як альтернатива «шовінізмові». Наприклад, Б. Грінченко в «Листах з України Наддніпрянської» вирізняє серед українських діячів «формальних націоналістів», які «виявляють прихильність до всього вкраїнського: до вкраїнської мови, до вкраїнської літератури, навіть до вкраїнської одежі,— але й тільки...», та «свідомих українських націоналів-народолюбців», або, як згодом стали їх називати, «національно свідомих» українців.

На рубежі XIX — XX ст. ситуація змінилася: поділ українського національного руху на окремі конкуруючі течії і боротьба між ними призводять до ідеологізації і політизації поняття «націоналізм». Спочатку українські соціал-демократи цілком у дусі ортодоксального марксизму почали ототожнювати «український націоналізм» із «буржуазною інтелігенцією» та її намаганнями очолити визвольний рух мас. Саме тоді вони запровадили поняття «український буржуазний націоналізм». Лев Юркевич писав у 1910 р. про те, що «з відродженням неісторичних націй, з національною самоорганізацією в них кляс — національна буржуазія, яка називає себе «інтелігенцією», намагається стати на чолі народу, прикривається патріотичною ідеологією, котрою зодушевлює «інтелігенція» народ на сліпу їй службу». Цікавою можна вважати й ту обставину, що найзавзятіше тоді таврував «буржуазний націоналізм» публіцист, який друкувався під псевдонімом «Дм. Закопанець» — у майбутньому автор відомого маніфесту радикального українського націоналізму Д. Донцов. «Буржуазний націоналізм на Україні, — стверджував він у 1911 p., — чимраз вище підносить свою голову. Він виявляє явну тенденцію стати вождем загальнонаціональної опозиції [...]. Він вже починає прищеплювати робітничим масам отруту своїх ідей [...]. На наших очах він вибивається в силу, і силу, нам шкідливу, боротьба з котрою, в добре зрозумілих інтересах українського робітництва, є для нас конечною» . Не менший інтерес викликає і той факт, що українських соціал-демократів, зокрема Д. Донцова та Л. Юркевича, вважав «буржуазними націоналістами» за їхні позиції щодо організації робітничого руху російський соціал-демократ, лідер більшовиків В. Ульянов (Ленін).

Тогочасна українська ліберально-демократична інтелігенція (або, за термінологією того часу, поступовська), яку соціал-демократи охрестили «буржуазно-націоналістичною», у свою чергу також відмежовувалася від «націоналізму», ідентифікуючи його з радикально-націоналістичною ідеологією, шовінізмом, або ж згадуючи як націоналістів російські шовіністичні кола в Україні. В дусі цієї традиції вживав термін «націоналізм» М. Грушевський у своїх публіцистичних працях. Навесні 1917 р. він згадував про те, що він та його однодумці завжди виступали проти «національного еросу», проти «національного шовінізму», наголошував на тому, що «оборонці української національності не будуть націоналістами» .

Крім того, термін «націоналізм» стосовно своїх ідеологічних конструкцій досить активно вживали діячі українського руху, які справді висловлювали деякі радикально-націоналістичні, ксенофобські ідеї. Йдеться передусім про М. Міхновського та його однодумців, які в 1902 р. створили Народну українську партію. «Головна причина нещастя нашої нації, — писав 1905 р. М. Міхновський, — брак націоналізму серед широкого загалу її [...]. У нас на Україні націоналізм дуже принизився: наша нація, виключаючи небагатьох переважно із інтелігенції, — не націоналістична...». Термін «націоналізм» у даному випадку вживався як відповідник «національної свідомості».

Очевидно, саме з цього часу в політичній свідомості української інтелігенції закарбувалося розуміння «українського націоналізму» як радикальної ідеологічної течії і політичного руху з виразними елементами національної винятковості, агресивності і ксенофобії. Після поразки української революції 1917—1921 pp. термін «націоналізм» був досить швидко монополізований радикальними націоналістичними напрямами в українському русі як на еміграції, так і на тих етнічних українських землях, що опинилися у складі держав-сусідів. Як безумовне кредо українського націоналізму остаточно визначилася відома тріада принципів: незалежність, державність і соборність української нації. Публікація у 1926 р. книги Д. Донцова «Націоналізм» і дискусія довкола неї в українській публіцистиці, вихід праць ідеологів ОУН Ю. Вассіяна, М. Сціборського та інших у 1920 — 30-ті роки привели до того, що ідентифікація «українського націоналізму» з відповідним політичним рухом та ідеологією (у даному випадку — ОУН) стала усталеною традицією, данину якій віддавали і дослідники, і політики, і публіцисти, як радянські, так і західні. Зокрема, у працях Дж. Армстронга та О. Мотиля «український націоналізм» ідентифікується саме з радикальним націоналізмом. Щоправда, ці автори пропонують розрізняти український націоналізм дореволюційного періоду і після поразки української революції 1917—1921 pp. Перший із них, або «націоналізм» з малої «н», як зауважує О. Мотиль, не мав проблем з тим, щоб поєднати національні прагнення із загальнолюдськими й демократичними ідеалами. Другий, «Націоналізм» з великої «Н», був радикальною течією, в якій загальнолюдські та національні цінності протиставлялися.

І. Лисяк-Рудницький пропонував розрізняти націоналізм у «широкому значенні», як «поняття, однозначне з активною національною свідомістю та патріотизмом» (зокрема, він писав про те, що в ідеології Кирило-Мефодіївського братства український націоналізм був новим елементом) , та у вузькому розумінні, як поняття, що «набрало партійного забарвлення» у зв’язку з появою у 1920-ті роки українського політичного руху, який перебрав назву «націоналістичного». В даному випадку поняття «український націоналізм» ототожнюється з терміном «інтегральний націоналізм».

У радянській Україні вже з початку 1920-х років з’являється словосполучення «український буржуазний націоналізм», спочатку в директивних документах Комуністичної партії (більшовиків) України, а згодом в офіціозній публіцистиці та наукових дослідженнях. Під це гасло, яке виконувало суто ідеологічні функції і здебільшого просто використовувалося як політичне тавро, підганялися всі ідеологічні течії і політичні угруповання, які вважалися конкурентами правлячої партії у сфері «національного питання». З кінця 1920-х років, коли радянський націоналізм як адаптована форма російського націоналізму перетворився на ідеологію модернізації, термін «буржуазний націоналізм» перетворився на універсальне знаряддя у боротьбі з будь-якими виявами національної свідомості, культури, ідеологічними чи політичними напрямами, які не збігалися з державною ідеологією в галузі «національного питання» і могли (чи вважалося, що могли) загрожувати пануванню цієї ідеологи або стати основою для сепаратистських тенденцій.

«Наукові» розробки відповідно перетворювалися на розширені коментарі партійних постанов і ретельно відфільтрованих цитат «класиків». При цьому, як ми вже згадували, поняття «український націоналізм» мало досить широкий спектр. До лав «українських націоналістів» потрапили і представник консервативної політичної думки В. Липинський, і ліберальні демократи М. Грушевський, С. Єфремов, і навіть соціал-демократи В. Винниченко, Л. Юркевич та ін. Цікаво, що таке трактування терміна суто формально (якщо позбавити його ідеологічного навантаження) збігається з «широким» розумінням «націоналізму», тим, що існувало в українській інтелектуальній традиції до початку ідеологізації цього поняття.

У сучасній українській науковій літературі й публіцистиці поки що немає усталеного розуміння терміна. Оскільки він, по-перше, залишається ідеологічним ярликом, по-друге, може трактуватися надто широко, сучасні автори вживають конкретніші й ідеологічно «цнотливіші» поняття: «національна свідомість», «національний» чи «національно-визвольний рух», «українство» тощо. Якщо в західному суспільствознавстві «хаос дефініцій» виник на основі методологічного плюралізму, то в Україні основною причиною непорозумінь є методологічна криза суспільствознавства, пов’язана з крахом офіційної ідеології радянських часів і вакуумом у категоріальній сфері (можна, щоправда, тішитися тим, що західне суспільствознавство також уже досить давно перебуває в тяжкій методологічній кризі).

Щоправда, в наукових і деяких ідеологічних розробках поступово викристалізовуються підходи, що ґрунтуються на осмисленні «західних» теорій націоналізму. Таким чином, ідея про багатовимірність поняття «націоналізм» дедалі більше сприймається позитивно. З іншого боку, легальне існування в Україні політичних партій і рухів, що претендують на звання націоналістичних і сповідують «націоналізм» як політичну ідеологію, залишає в ужитку «партійне» розуміння поняття. Нарешті, на рівні масової свідомості «націоналізм» традиційно, як і за радянських часів, асоціюється з національною ворожнечею, нетерпимістю, агресивністю, чому сприяє як досвід міжетнічних та міжнаціональних конфліктів у Югославії, на Кавказі та в Прибалтиці, так і політичний екстремізм деяких націоналістичних партій і рухів в Україні.

Завершуючи цей огляд, очевидно, варто наголосити на тому, що «український націоналізм», так само як і «націоналізм» узагалі — це передусім поняття, категорія, за допомогою якої визначається явище чи сукупність явищ, що мають спільні характерні ознаки. Подібно до слова «націоналізм», поняття «український націоналізм» спочатку було сформульоване в публіцистиці і лише згодом перейшло в наукову термінологію. Воно й понині існує в «паралельних просторах» і активно вживається як у науковому, так і в політико-публіцистичному мовленні. Ця обставина породжує численні проблеми з термінологією.

Говорячи про український націоналізм як про явище, ми можемо визначити його передусім як форму колективної свідомості, як політичну доктрину (політичну ідеологію) і, зрештою — як політичний рух. У загальному плані український націоналізм — це світогляд, центральним елементом якого є визнання незаперечності, природності права на існування та легітимності націй загалом і української нації зокрема.

Історична генеза

Проблема історіогенези українського націоналізму безпосередньо пов’язана з проблемою націогенези і передусім становленням національної свідомості. Щоправда, тут ми маємо відразу вивести за рамки нашої дискусії питання про давність походження українського націоналізму. Якщо з’ясування генеалогії української нації залишає простір для аргументів як модерністів, так і примордіалістів, то спроби задавнити, архаїзувати поняття «український націоналізм» (хоч як це не дивно, але такі спроби мають місце) виглядають просто анекдотичними. Нашим першим і головним засновком буде те, що український націоналізм у будь-якій його формі і незалежно від того, в рамках якої інтелектуальної традиції ми вживаємо відповідний термін, є явищем модерної доби.

Спочатку історичний сценарій (чи, може краще сказати, макросценарій) генези українського націоналізму мало чим відрізнявся від європейського. Націоналізм виникає в середовищі інтелектуальної еліти як почуття, сентимент, зусиллями цієї еліти оформлюється в набір доктринальних принципів і, зрештою, виходить на рівень політичної організації, стає рухом.

Як це виглядає на конкретнішому рівні? Протягом XIX ст. український націоналізм пройшов у своєму саморозвиткові три фази: зародившись на зламі XVIII—XIX ст. на соціально-психологічному рівні як суміш станових амбіцій нащадків козацько-шляхетської еліти та культурницьких інтересів нової, «різночинської» інтелігенції, він під впливом дії зовнішніх чинників, про які йтиметься далі, оформився в нову форму етнічної, а згодом національної ідентичності інтелектуальної еліти українського суспільства (у цьому значенні ототожнення понять «націоналізм» і «національна свідомість» буде справедливим). Через кілька десятиліть він став елементом світогляду певної її частини — саме тоді й виникає «український проект», а наприкінці XIX ст. почалося оформлення українського націоналізму в ідеологію і політичний рух, завдання якого було «класичним» для східноєвропейських націоналізмів — «покликати» до політичного буття маси, перетворити їх на «націю». Щоправда, становлення українського націоналізму як політичної доктрини, як сформованої політичної ідеології відбувалося головним чином у рамках його радикального відгалуження, так званого «інтегрального націоналізму».

На «політико-ідеологічному» етапі своєї генези український націоналізм став елементом політичних програм практично всіх напрямів українського руху початку XX ст., передусім тих, що не визнавали себе «націоналістичними», навіть більше, поборювали «націоналізм». Лише радикально-націоналістична течія обрала назву «націоналістичної», тоді як інші, трактуючи «націоналізм» з позицій домінуючих у цих течіях ідеологій, відмовлялися від неї.

Як уже згадувалось вище, ідеологічне і політичне оформлення українського націоналізму на зламі XIX— XX ст. було спровоковане також могутніми соціальними чинниками. В руслі «модернізаційної» теорії сучасні дослідники сформулювали підхід, який ми умовно назвемо гіпотезою «опосередкованого впливу» (Р. Шпорлюк, І. Хімка та ін.). У загальних рисах вона виглядає так: перехід імперій до індустріальної модернізації і виникнення у пануючих націй відповідних типів націоналізму (як доктрини модернізації) викликали кризу архаїчно-аграрного українського суспільства. Фактично розгортався процес зміни типу суспільства в імперіях, до складу яких входили українські землі. Для українців ці зрушення були зумовлені не внутрішніми чинниками органічного розвитку (зокрема, соціально-економічними), а зовнішніми — потребою центра-метрополії в модернізації. Індустріальна модернізація (перехід від традиційно-аграрного суспільства до індустріально-модерного) призводила до розбалансування традиційної соціальної структури, властивої українцям, породжувала серйозні соціальні, соціально-психологічні й культурні проблеми і змушувала політично активну частину українського суспільства, передусім інтелігенцію, шукати адекватну відповідь. Оскільки на цей час національна ідентичність української інтелектуальної (вона ж і політична) еліти вже існувала у достатньо сформованому вигляді (також значною мірою як наслідок «інтелектуального імпорту»), то, хоча ця відповідь й формулювалася у термінах різних ідеологій, елементи націоналістичної доктрини в ній у більшості випадків були присутніми. Щоб упевнитися в цьому, досить уважніше розглянути програми українських політичних партій початку XX ст.

Звідси можна зробити такий висновок: український націоналізм, як ідеологія і форма політичного руху, був опосередкованою реакцією на модернізаційні процеси, а не їхнім наслідком. Модернізація, яка здійснювалася під егідою панівних щодо українців націй, підсилювала асиміляційні процеси, відчуження сільської культури від міської, провокувала кризу традиційних цінностей, зосереджених для більшості української інтелігенції в ареалі традиційно-аграрної культури. Захист і спроби переоцінки цих цінностей у термінах модерної доби на ідеологічному рівні призводили до визрівання «культурницького», а з ним і «політичного» націоналізму, безпомилково охарактеризованих охоронцями імперської неподільності Росії як «современный этап южнорусского сепаратизма».

Отже, можна зробити висновок, що модернізаційна теорія у варіанті Е. Ґелнера «спрацьовує» при аналізі українського націоналізму, якщо застосовувати її не як догматичну конструкцію.

Аналізуючи становлення національної свідомості українців, ми дійшли висновку, що цей процес розвивався за схемою «згори вниз»: інтелектуальна еліта (яка деякий час була й політичною елітою) виробляла новий тип світогляду, що надавав іншої якості попередньому почуттю етнічно-культурної «окремішності» українців від сусідів, яку 3. Когут характеризує як «малоросійську ідентичність» і яка на початку XIX ст. зійшла на рівень місцевого патріотизму (йдеться про Лівобережну Україну). Безперечно, цю схему не варто розцінювати як лінійну: мав місце і зворотний вплив та взаємодія. Зокрема, була наявною та «етнографічна маса», що розглядалася спочатку як аргумент на користь «окремішності» українського народу та його еліти від польського і російського народів, а згодом — як об’єкт перетворення в націю.

Цей новий тип світогляду (чи суспільної свідомості) можна охарактеризувати як націоналізм уже тоді, коли одним із центральних його елементів стає ідея суверенності українського народу, але як ідея демократична. Згідно з програмою кирило-мефодіївців, як відомо, Україна мала стати незалежною республікою у складі слов’янської федерації — і це ми трактуватимемо як елемент націоналістичної доктрини.

Взагалі еволюцію українського націоналізму як світогляду можна розглядати також як процес накопичення певних елементів цього світогляду в колективній свідомості: усвідомлення себе як окремої культурно-мовної спільноти, культивування цих аспектів «окремішності», протиставлення і порівняння себе із сусідами і концептуалізація такого стану речей, усвідомлення територіального ареалу власної спільноти, виникнення ідеї політичної суверенності українців тощо.

Ця схема, так само як і згадана вище ідея про «фази» розвитку українського націоналізму, має суттєвий недолік, на який слід звернути увагу: вона, як і багато розглянутих раніше теорій націй і націоналізму, побудована на телеологічному принципі «самодостатньої еволюції». Складається враження, що існують «гени», які задають програму майбутнього розвитку організму під назвою «українська нація», чи «український націоналізм». У ході цього розвитку має з’явитися типовий набір ознак, спільний для будь-якого націоналізму. Внутрішній розвиток українського націоналізму постає в даному варіанті як закономірність, а всі зовнішні впливи — як низка випадковостей, що заважають чи, навпаки, сприяють внутрішньому розвиткові. Неважко помітити, що ця ідея закладена в основу багатьох сучасних теоретичних досліджень націй і націоналізму (Е. Сміт, Б. Андерсон, Е. Гобсбаум, Л. Ґрінфелд та ін.), отже, український націоналізм не виглядає тут оригінальним — ані як явище, ані як аналітична категорія.

Утім зауважимо, що, по-перше, йдеться не про те, чи є згадані аналітичні конструкції адекватним відображенням певних історичних реалій. Вони є узагальненнями того, що ми вважаємо реаліями, виходячи з нашого знання про минуле. По-друге, в даному випадку йдеться про націоналізм як про світоглядну систему, а такі системи, безперечно, відповідають саме еволюційному способові розвитку.

Досить продуктивною у науково-теоретичному осмисленні генези українського націоналізму видається також теорія «нерівномірного розвитку» в різних її варіантах. Україна була, як доводить Р. Шпорлюк, периферією імперій, які, у свою чергу, були периферіями Заходу. Отже, існувала своєрідна «багатоступенева нерівномірність» розвитку, що спровокувала нерівномірний і опосередкований вплив модернізаційних процесів на українське суспільство, яке опинилося в «аутсайдерах». Це викликало відповідну реакцію його еліт, про яку вже йшлося.

Інший аспект застосування теорії «нерівномірного розвитку» — це «територіальна нерівномірність» у внутрішньому розвиткові українського націоналізму. Йдеться про, якісні відмінності цього процесу на західноукраїнських! землях і на Наддніпрянщині, що були наслідком квазіколоніального становища цих земель. Історичний час плинув неоднаково в різних історичних просторах, відрізнялися політичний та інтелектуальний клімат, тому український націоналізм у цих регіонах настільки відрізнявся, що можна стверджувати про наявність двох українських націоналізмів. Цікаві спостереження щодо цього можна знайти у згаданих вище статтях П. Маґочія та Р. Шпорлюка (хоча ці автори користувалися іншою термінологією). Цей аспект генези українського націоналізму, досить добре досліджений емпірично, потребує теоретичних узагальнень, що, очевидно, є справою майбутнього.

Утім, уже й сьогодні можна помітити, що на західноукраїнських землях, де надзвичайно великий вплив на формування національної свідомості справили контакти з наддніпрянцями, розпочався процес побудови чогось на зразок «громадянського суспільства», що відповідним чином позначилося на генезі українського націоналізму. Загальновідомо, що в цьому регіоні він мав значно більше можливостей для легального існування в рамках громадянських інститутів, аніж на Наддніпрянщині. Водночас конкуренція з польським націоналізмом, що значно загострилася внаслідок дії соціально-економічних чинників, сприяла виникненню радикальних тенденцій, які остаточно сформувалися під час української революції 1917—1921 pp. та після її поразки.

На Наддніпрянській Україні розвиток націоналізму в легальних формах був неможливим унаслідок протидії політичного режиму. Це, з одного боку, перешкоджало ідеологічному та організаційному оформленню першого, послаблювало його, а з іншого — привело до виникнення національного радикалізму, найвідомішими речниками якого були М. Міхновський і Д. Донцов (згадаємо також, що у формуванні деяких радикально-націоналістичних організацій провідну роль відіграли саме «надцніпрянці»).

Повернімося до аналітичного поділу, згідно з яким генезу і функціонування українського націоналізму можна розглядати на трьох рівнях: соціально-психологічному (націоналізм як настрої, почуття), ідеологічному (націоналізм як доктрина, світогляд, система ідей) і політичному (націоналізм як політичний рух). Тут ми можемо знайти ще один аспект «нерівномірності розвитку», цього разу з погляду внутрішнього розвитку націоналізму. Зокрема, в радянській Україні націоналізм фактично був позбавлений можливості конституюватися на політичному рівні або ж функціонувати як ідеологія: про це свідчить доля українського «націонал-комунізму», ОУН після анексії західноукраїнських земель, нечисленних нелегальних організацій чи окремих постатей, які наважувалися сповідувати націоналізм у 1950 — 80-ті роки. Навіть більше, загальновідомо, що націоналізм переслідувався і на соціально-психологічному рівні, натомість відбувалася масштабна індоктринація масової свідомості ідеологією «інтернаціоналізму», прихована й відверта русифікація і насадження «радянського патріотизму», в основу якого був покладений адаптований радянським режимом новий варіант російського великодержавного націоналізму.

На Західній Україні, передусім у Східній Галичині, в міжвоєнний період, незважаючи на досить жорсткі політичні умови, в яких перебував український рух, він усе ж таки мав можливості для легальної діяльності, навіть для формування представницьких інституцій. Тут український націоналізм до певного часу, а саме до анексії Західної України Радянським Союзом, досить успішно функціонував на всіх трьох згаданих рівнях. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР призвело до поступової ліквідації українського націоналізму в цьому регіоні на рівні політико-ідеологічному, проте на соціально-психологічному рівні він виявився тут досить життєздатним.

У цій ситуації надзвичайно велику роль почала відігравати українська діаспора. Тут націоналізм досить успішно функціонував на всіх трьох рівнях, хоча, за вже відомою традицією, самоназву «націоналістичної» перебрала лише одна політична течія. Проте елементи націоналістичної доктрини традиційно залишалися компонентами політичних програм більшості політичних напрямів у діаспорі. Варто пам’ятати й те, що саме націоналізм діаспори став одним із потужних чинників ідеологічного та інституційного оформлення націоналістичного руху в Україні наприкінці 1980-х — на початку 90-х років.

Саме в цей період внутрішня структура українського націоналізму в Україні знову стає «повною». Найменше послаблення ідеологічного диктату правлячої партії за часів «перебудови» дало простір для виходу саме націоналістичного сентименту, а незабаром — відновлення українського націоналізму в Україні на рівні як ідеології, так і політичного руху. В сучасній Україні він функціонує на всіх згаданих рівнях (деякі його постулати стали навіть базовими елементами політики держави), очевидною є його поширеність на соціально-психологічному рівні у традиційно «націоналістичних» регіонах країни.

Варто ще раз нагадати, що згаданий поділ є передусім умоглядним. Це аналітична структура, яка пропонується для зручності аналізу. Зрозуміло, що реальність є набагато складнішою. Наприклад, коли йдеться про існування націоналізму як соціально-психологічного явища, не можна ототожнювати його лише з культурно-етнічною ідентифікацією особистості — він може проявлятися і як політичні настрої та почуття. Згадана структура також не може бути ієрархічною — політичний чи ідеологічний рівень функціонування націоналізму не розглядається як «вищий» щодо соціально-психологічного. Зрештою, межа між згаданими рівнями є цілком умовною. Це стає очевиднішим, коли ми звертаємося до питання про типологію українського націоналізму.

Проблеми типології

Чи існує «окрема полиця» для українського націоналізму? Чи варто взагалі шукати таку «полицю»? Прагнення типологізувати явище, що має назву «український націоналізм», завжди буде пов’язане з небезпекою впасти в гріх чистої метафізики. Якщо ми визнаємо факт існування феномена під назвою «український націоналізм», ми маємо визнати також і те, що він не існує у «чистому вигляді», що він є багатоаспектним і поліморфним, зрештою — що він розвивається, змінюється, набуває іншої якості. Відповідно, постає питання про об’єкт типології. Як класифікувати український націоналізм кінця XIX ст. і кінця XX ст.? Чи підпадає він під якусь одну, спільну типологію?

Зрозуміло, що однозначної відповіді на ці запитання немає. З одного боку, «вмонтовуючи» український націоналізм в рамки будь-якої типології, побудованої на узагальненні та аналізі світового чи європейського історичного розвитку, ми маємо можливість для порівнянь на найзагальнішому рівні. З іншого боку, визнання за українським націоналізмом певних рис і ознак, які дають можливість класифікувати його в рамках певної типології, обов’язково призведе до неповноти узагальнення, оскільки на різних історичних етапах, у різних ситуаціях український націоналізм мав різні риси й ознаки. Вихід, мабуть, усе ж таки є: по-перше, слід визнати умовність класифікацій, по-друге, спиратися на ті типології, які дають простір для варіацій в їхніх рамках.

Звичний ярлик «буржуазний», який застосовувався щодо українського націоналізму радянськими суспільствознавцями, зрозуміло, мав суто ідеологічне значення, його науковий зміст був нульовим. Історичний парадокс полягає саме в тому, що український націоналізм у відповідний для цього час не був буржуазним, і саме це великою мірою позначилося на усьому ході української історії. Утім, ідентифікація націоналізму з певним класом чи певними соціальними верствами як аналітичний принцип використовується суспільствознавцями в усьому світі, і звичайно — не тільки марксистами. І якщо ототожнювати появу націоналізму як світогляду чи певної доктрини з певною соціальною верствою чи класом, то його «українську версію» слід адресувати інтелігенції. Згадаємо також характерний для радянської історіографічної школи поділ на націоналізм пануючих і поневолених, великих і малих націй, коли за останніми визнавалися політично та історично прогресивні риси.

Цікаво, як у свій спосіб типологізували український націоналізм суспільствознавці, завданням яких була «ідейна боротьба проти українського буржуазного націоналізму». Ю. Римаренко, наприклад, стверджував, що «український націоналізм має, так би мовити, різні масті», в «таборі української буржуазно-націоналістичної контрреволюції, якщо розглядати питання в історичному плані, — писав він у 1974 p., — діяли націонал-реакціонери, що відображали інтереси великих землевласників, великої буржуазії...; націонал-ліберали, соціальною базою яких була велика й середня українська торговельна буржуазія та українські обуржуазнені’ поміщики ... і націонал-демократи, що відображали інтереси міської дрібної буржуазії, куркульства та дрібнобуржуазної інтелігенції». Така «субкласифікація» у рамках класового підходу могла б служити й аналітичним інструментом (принаймні в рамках певної методології), коли б не очевидна ідеологічна заангажованість, яка призводила до того, що головним завданням було не зрозуміти, а спростувати.

Звернімося до інших прикладів. Згідно з найпопулярнішою і найвідомішою типологією Г. Кона український націоналізм, на перший погляд, має всі ознаки «східних» чи східноєвропейських націоналізмів. Він виник і розвивався в авторитарних, закритих суспільствах, значною мірою грунтувався на емоціях, міфологізації минулого. Його носієм через брак інших, «національно орієнтованих», верств була здебільшого інтелігенція тощо. Важливо врахувати особливості української новітньої історії, зокрема тривалу бездержавність українців (або їхню «квазідержавність» у складі СРСР), а також ту обставину, що формування української нації відбувалося переважно в рамках авторитарних чи тоталітарних політичних режимів. Якщо брати до уваги той факт, що український націоналізм у будь-яких формах був об’єктом репресій, то можна дійти висновку, що він залишався переважно в рамках «східної» моделі.

Якщо звернутися до іншої, спорідненої з типологією Г. Кона, класифікації Л. Ґрінфелд, то за сукупністю домінантних ознак український націоналізм слід віднести до категорії «етнічних, авторитарно-колективістських» націоналізмів. Особливо ця категорія пасує українському варіантові «інтегрального націоналізму». Утім, оскільки Л. Ґрінфелд допускає варіативність застосування її схеми й умовність поділу, можна припустити, що в певний період своєї історії український націоналізм був також носієм ознак, притаманних «громадянському, ліберально-індивідуалістичному» націоналізмові, хоча в такому вигляді він ніколи не існував як цілісне явище (і тоді слід інакше дивитися й на типологію Г. Кона). Елементи такого типу націоналізму ми можемо знайти в політичних програмах українських партій початку XX ст., у діяльності Центральної Ради й урядів УНР і ЗУНР, в ідейних настановах найвпливовіших західноукраїнських партій міжвоєнного періоду, в публіцистиці дисидентського руху 1970-х років тощо.

Зрештою, ми вже знаємо, що бінарні класифікації стосовно націоналізму не виправдовують себе, оскільки вони не враховують багатофакторність і багатоаспектність розвитку націоналізму (чи націоналізмів). Навіть у тому випадку, коли певний націоналізм, зокрема український, здавалося б, підпадає під категорії «східного», «етнічного», «культурницького» тощо, з’ясовується, що ці ознаки, по-перше, не завжди відповідають «зразкам», на основі яких формулювалися ці дефініції, а по-друге, в ньому досить легко знайти ознаки протилежного типу націоналізму.

Звернімося до інших типологій. За Л. Віртсом, український націоналізм, як рух, тривалий час залишався партикулярним, або ж, за типологією Е. Сміта, сепаратистським, націоналізмом. Його головним завданням було відокремлення, досягнення автономії і незалежності для української етнічної спільноти. Водночас типологія Е. Сміта «не спрацьовує» в тому відношенні, що український націоналізм із сепаратистського перетворюється на інтеграційний (не змішувати з інтегральним! — Г. К.) не після, а до здобуття незалежності: ідея «соборної України» остаточно сформувалася, як відомо, в 90-ті роки XIX ст.

Можна й далі застосовувати відомі нам типології щодо українського націоналізму, проте й наведених уже прикладів цілком вистачає, щоб зрозуміти: універсальна типологія, навіть для одного, українського, націоналізму неможлива. Щоправда, коли будувати типологію на принципі «домінантних ознак», можна сконструювати приблизно таку типологічну схему: український націоналізм зародився і значний період своєї історії розвивався як націоналізм «східного» типу, як етнічно-культурний, сепаратистсько-інтеграційний націоналізм бездержавної нації з елементами громадянського, ліберального націоналізму. Мабуть, ця схема враховує основні особливості функціонування й генези українського націоналізму. В неї є лише один недолік — вона не має практичної пізнавальної цінності, оскільки базується на еклектичному змішуванні різних типологій, а значить сама класифікація втрачає сенс.

Отже, вихід, очевидно, полягає в тому, щоб застосовувати принцип «домінантних ознак» лише для класифікації українського націоналізму в конкретно-історичному контексті. Проте й у цьому випадку будь-яка типологія буде неповною.

Можна, спираючись на думку П. Альтера, припустити й таке: український націоналізм взагалі не існував як єдине, цілісне явище. В різні періоди новітньої української історії виникали й діяли різні українські націоналізми, які не лише об’єднувалися набором певних спільних принципів та ідей, а й протистояли один одному.

Наведемо такий приклад: центральною ідеєю українського націоналізму (якщо вважати його єдиним явищем) була державність нації. Проте чи існував єдиний, так би мовити, універсальний «проект» української нації та державності? Можна ідентифікувати принаймні чотири моделі нації, вироблені українською інтелігенцією: народницька (М. Грушевський), консервативно-елітаристська (В. Латинський), тоталітарно-елітаристська (Д. Донцов, теоретики Організації Українських Націоналістів), класово-соціалістична (українські соціалісти та націонал-комуністи). Кожній із цих концепцій відповідала модель державного устрою української нації. Постає питання: як розглядати відповідні ідеології: як варіанти українського націоналізму, чи як різні українські націоналізми?

Як ми пам’ятаємо, в деяких уже згадуваних нами типологіях присутній так званий «інтегральний націоналізм», який вважається окремим історичним типом націоналізму. В українській історії «інтегральний націоналізм» також має місце, але чи можна вважати його історичним типом саме українського націоналізму?

«Інтегральний націоналізм»

Питання про еволюцію так званого «інтегрального націоналізму» заслуговує особливої уваги з двох причин. По-перше, саме цей різновид українського націоналізму залишається предметом надзвичайно гострих дискусій у наукових колах. І це зрозуміло: в самій Україні і в зарубіжжі діють політичні організації, які вважаються представниками цього напряму націоналізму. У них є свої прихильники і противники, тож науковці, часом не по своїй волі, опиняються в центрі цих контроверзій.

По-друге, є суто науковий аспект проблеми: потребують уточнення термінологія і поняття, що застосовуються в аналізі «інтегрального націоналізму», і, зрештою, необхідно з’ясувати місце і роль цього напряму в загальній еволюції українського націоналізму.

По-третє, як ми вже зазначали вище, український націоналізм у формі організованого політичного руху розвивався здебільшого саме як «інтегральний націоналізм».

Передусім, мабуть, варто прокоментувати сам термін «інтегральний націоналізм». Як відомо, він виник у Франції на початку XX ст. і застосовувався для ідентифікації екстремального напряму французького націоналізму, в якому змішувалися елементи тоталітаризму і монархізму. Дослідники здебільшого використовують термін «інтегральний націоналізм» як родове поняття, в рамках якого об’єднуються європейські праворадикальні тоталітаристські рухи першої третини XX ст. (До речі, це ще один приклад того, як ідеологічний винахід переходить у наукову термінологію: К. Гейз «легітимізував» цей термін як науковий, хоча він свого часу був самоназвою цілком конкретного націоналізму.)

Дж Армстронг, спираючись на висновки К. Гейза, дає такі характеристики «інтегрального націоналізму»:

1. Віра в те, що нація є найвищою цінністю, якій мають бути підпорядковані усі інші, тобто йдеться про тоталітаризм.

2. Апеляція до містичної ідеї єдності всіх особистостей, що складають націю, зазвичай основаної на тому припущенні, що в одне органічне ціле їх об’єднують біологічні характеристики або необоротні наслідки спільного історичного розвитку.

3. Підпорядкування раціональної аналітичної думки «інтуїтивно правильним» емоціям, ірраціональність.

4. Наявність харизматичного лідера чи еліти націоналістів-ентузіастів, які вважаються уособленням «волі нації».

5. Культ дії, війни та насильства, які вважаються вираженням «вищої біологічної життєздатності нації».

Ці риси, на думку Дж. Армстронга, були спільними для націоналістичних рухів, що з’явилися в Європі у 1920-ті роки. Український «інтегральний націоналізм» у цьому плані не став винятком, тим більше, що як рух та ідеологія він значною мірою був продуктом копіювання європейських зразків. І. Лисяк-Рудницький вважав, що «у доктрині націоналізму є відгомін ірраціоналістичних, волюнтаристичних і віталістичних теорій, що користувалися в той час популярністю в Західній Європі (Ф. Ніцше, А. Берґсон, Ж. Сорель, Ґ. Лебон, О. Шпенґлер та ін.)». Щоправда, на думку Дж. Армстронга, в українському варіанті «інтегрального націоналізму» можна знайти «міцні елементи ліберальних, демократичних, а також і християнських принципів, навіть якщо учасники руху на словах заперечували їх. У практичній діяльності навіть найрадикальніших груп ніколи не бракувало пошани щодо формальної освіти, установленого авторитету, права на індивідуальний та громадський вибір».

Ми не будемо сперечатися щодо правомірності застосування терміна «інтегральний націоналізм» до українського радикального націоналізму 1920 — 30-х років, нагадаємо лише, що самі представники цього напряму користувалися іншими самоназвами: «організований націоналізм», «революційний націоналізм» тощо. Термін «інтегральний націоналізм» ми визнаємо як «робочий».

Зауважимо також, що поряд з «інтегральним націоналізмом», уособленням якого дослідники вважають Організацію Українських Націоналістів (ОУН) та її попередників (Леґія Українських Націоналістів, Союз Української Націоналістичної Молоді та ін.) існував споріднений з ним, але дещо відмінний варіант радикального, тоталітарного націоналізму, так званий «донцовський» націоналізм. Між донцовським «чинним націоналізмом» і так званим «організованим націоналізмом» (ідеологія і рух ОУН), хоча вони й були спорідненими явищами, існували досить серйозні розбіжності. «Організований націоналізм» при всіх своїх крайнощах пропонував певну конструктивну програму і мав риси систематизованого світогляду, політичної доктрини, тоді як «чинний націоналізм» Д. Донцова був, передусім, набором емоційних закликів і не являв собою системи . З іншого боку, навряд чи ОУН мала б такий успіх і вплив у західноукраїнському суспільстві кінця 1920 — 1930-х років, коли б психологічний ґрунт не був підготовлений «донцовським» націоналізмом.

Одна з найпопулярніших тез ідеологічних критиків і противників українського «інтегрального націоналізму» — його спорідненість, духовна й ідеологічна, з німецьким націонал-соціалізмом та італійським фашизмом. До певної міри ця теза, якщо відмовитися від примітивного ідеологічного таврування самими термінами («фашизм», «нацизм»), відповідає дійсності. Деякі ідеологи ОУН безпосередньо запозичували ідеологічні конструкції італійських фашистів, а очевидна орієнтація на Муссоліні й Гітлера як на основні фігури в ревізії Версальської системи, що позбавила Україну будь-яких сподівань на незалежність, є загальновідомою. Культ сили й дії, волюнтаризм, ірраціоналізм, харизма лідера, елементи расистських теорій тощо — усе це також споріднює український «інтегральний націоналізм» з фашизмом і нацизмом.

Проте варто звернути увагу також і на фундаментальні розбіжності, що дають підстави відмовитися від методу формальних аналогій і не ототожнювати український «інтегральний націоналізм» з нацизмом і фашизмом. По-перше, український «інтегральний націоналізм» був ідейною течією і політичним рухом бездержавної нації, а якщо формулювати коректніше, нації, яка щойно втратила державність. По-друге, як зазначає І. Лисяк-Рудницький, німецький націонал-соціалізм та італійський фашизм були продуктом індустріальних і урбанізованих суспільств (щодо Італії 1920-х років як «індустріального й урбанізованого» суспільства можуть виникнути певні сумніви), тоді як український варіант «інтегрального націоналізму» виник в аграрному, економічно відсталому суспільстві. Тому, вважає дослідник, «найближчих родичів українського націоналізму» слід шукати серед партій цього типу в аграрних, економічно відсталих народів Східної Європи, таких, як хорватські усташі, словацькі глінківці, румунська Залізна Гвардія, польський радикально-національний союз тощо.

Зрештою, стверджує І. Лисяк-Рудницький, «український націоналізм був явищем генетично самостійним, хоч у своєму розвитку він зазнавав безперечних впливів з боку відповідних чужоземних зразків». На думку вченого, існував цілий комплекс соціально-економічних і політичних причин, що створили передумови для появи українського «інтегрального націоналізму»: господарський застій, безробіття інтелігенції, аграрне перенаселення, адміністративне свавілля поляків у Західній Україні й водночас — неефективність традиційних легальних українських партій, становище українців в СРСР тощо.

Можна погодитися з тим, що український інтегральний націоналізм виник на основі певних специфічних передумов, характерних саме для розвитку української нації у період між світовими війнами. І все ж таки слід враховувати, що як ідеологія і рух він не був оригінальним явищем. Поява цієї течії була цілком природним наслідком поразки української революції 1917— 1921 pp. і водночас — виявом глобальнішої тенденції до радикалізації націоналістичних рухів у період після Першої світової війни. (Можна припустити, що будь-який націоналістичний рух, який розвивається в умовах нерозвиненого громадянського суспільства, матиме радикальний характер.) Водночас ідеологія «інтегрального націоналізму» являла собою цілу низку доктринальних запозичень із популярних на той час расових, етатистських, елітаристських та інших теорій, з долученням певних, традиційних для української політичної думки кінця XIX — початку XX ст., постулатів. Це стосується як «батька» українського радикального націоналізму Д. Донцова, так і найвидатніших теоретиків Організації Українських Націоналістів (М. Сціборського, Ю. Вассіяна та ін.).

Слід також уникати однобічності в оцінці деяких внутрішніх рис українського «інтегрального націоналізму». Наприклад, ця течія майже безумовно визнається тоталітарною. І це, певною мірою, відповідає дійсності: програми ОУН 1929 та 1939 pp. формулювалися як програми побудови тоталітарного монопартійного суспільства з елементами корпоративної системи на зразок італійської. Організаційна структура ОУН, принципи стосунків загалу і керівництва — все це також свідчить про тоталітарність «інтегрального націоналізму» як політичного руху. Проте існували серйозні розбіжності між деклараціями і практикою. По-перше, ОУН від самого початку свого існування не була єдиною організацією: зокрема, існував Провід з нечисленними структурами, що складалися з політичних емігрантів, і масова «крайова організація». Між ними постійно точилися суперечки, що врешті-решт призвело до розколу ОУН. Це ставить під сумнів ідею про «тоталітарну монолітність» ОУН. По-друге, відомо, що під час Другої світової війни ОУН змінила ідеологічну орієнтацію з «тоталітарного націоналізму» на «демократичний націоналізм». Хоча це іноді й розглядається як тактичний крок, наступний розкол в ОУН (відхід «двійкарів») свідчить про те, що це було виявом певних внутрішніх тенденцій, що також змушує нас обережніше ставитися до звинувачень інтегрального націоналізму в «тоталітарності». Нарешті, після останнього розколу ОУН усередині 1950-х років, коли рух остаточно звільнився від ревізіоністів, його можна було б трактувати як тоталітарний, однак існування в умовах західних демократій сприяло його відходу від тоталітарних настанов.

Інше поширене уявлення про характерні ознаки «інтегрального націоналізму» — це культ ірраціоналізму, як протиставлення попередній «опортуністично-прагматичній» політичній традиції. Проте як у деяких духовних настановах, так і на практиці український «інтегральний націоналізм» сповідував цілком прагматичні, раціональні принципи. «Націоналізм релятивізував традиційні моральні цінності, — зауважував І. Лисяк-Рудницький, — підпорядкувавши їх вимогам політичної доцільності, згідно з принципом — «мета освячує засоби». Деякі публіцисти відкрито пропагували макіявеллізм».

Ці зауваження спрямовані передусім на те, щоб виробити більш диференційований підхід до проблем становлення та еволюції українського «інтегрального націоналізму», розуміння його місця в історії українського націоналізму загалом. Останнє питання потребує окремих зауважень.

Як відомо, сучасні дослідники (Дж Армстронг, О. Мотиль) протиставляють «інтегральний націоналізм» попереднім формам українського націоналізму. І. Лисяк-Рудницький також відокремлює його від «націоналізму в ширшому значенні, однозначного з патріотизмом і самостійництвом». Навіть у рамках радикального націоналізму були спроби протиставити його історичні прояви: зокрема, Д. Донцов заперечував спорідненість «свого» націоналізму з націоналізмом М. Міхновського. Дослідник творчості Д. Донцова М. Сосновський стверджував, що «націоналізм Міхновського і «чинний націоналізм» Донцова єднає спільна назва і на цьому подібність між ними кінчається, не враховуючи ... окремих елементів другорядного значення». З іншого боку, публіцисти з різних таборів ОУН виводять генеалогію свого руху від братства «тарасівців» та М. Міхновського (щоправда, вони керуються передусім політичними, а не науково-аналітичними міркуваннями).

Мабуть, ці підходи можна узгодити. По-перше, «інтегральний націоналізм» хоча й був до певного часу єдиною організованою формою українського націоналізму, останній у вигляді елементів політичної доктрини був представлений у діяльності багатьох інших політичних течій як у Західній Україні міжвоєнного часу, так і на еміграції (згадаємо хоча б ідею незалежності і соборності України). По-друге, «інтегральний націоналізм» хоча й заперечував формальний зв’язок із попереднім етапом розвитку українського націоналізму, не був радикально новою ідеологією і абсорбував деякі елементи ідеологічних конструкцій попереднього етапу (зрештою, він мав що заперечувати!). По-третє, в рамках радикального напряму українського націоналізму все ж таки простежується безпосередній «генетичний» зв’язок. Якщо вести мову про «чинний націоналізм» Д. Донцова, то загальновідомо, що визрівання деяких його ідей розпочалося ще напередодні Першої світової війни. Якщо придивитися уважніше до націоналізму ідеологів ОУН міжвоєнної доби, то стане очевидним, що вони будували свої конструкції не лише на запозичених на Заході теоріях, а й на певній історичній традиції.

Отже, «інтегральний націоналізм» і споріднений з ним «чинний» націоналізм Д. Донцова були специфічними виявами, формами загальнішого явища під назвою «український націоналізм». Воно, у свою чергу, виникло й розвивалося на тлі подібних загальноєвропейських і світових процесів. Розуміння цього ставить нас перед необхідністю докладніше розглянути проблему взаємодії і взаємовпливів в історії українського націоналізму.

Проблема взаємодії і взаємовпливів

Еволюція українського націоналізму, зрозуміло, відбувалася не у вакуумі. Можна навіть зробити таке припущення: український націоналізм значною (часом, вирішальною) мірою був продуктом зовнішніх впливів, результатом складної взаємодії і взаємного проникнення інших ідеологій, доктрин, світоглядів. Ми вже знаємо, що така риса не була притаманною лише українському націоналізмові, це була загальносвітова тенденція. Сам феномен значною мірою був наслідком зовнішніх впливів і взаємовпливів. Зрозуміло, що без наявності відповідних внутрішніх передумов виникнення українського націоналізму в будь-яких формах також було б неможливим. Проте саме зовнішні чинники і впливи стали тим необхідним поштовхом, завдяки якому український націоналізм став реальністю, перетворився на духовну, ідеологічну і політичну силу.

Передусім, варто зауважити, що український націоналізм не був інтелектуально оригінальним явищем. Відомо, що елементи загальної доктрини націоналізму були «імпортовані» у свідомість українських інтелектуальних еліт наприкінці XVIII — на початку XX ст. із Заходу. Величезний вплив на зрушення в політичній свідомості представників українських еліт справили Французька революція і війна з Наполеоном. Мабуть, центральним елементом цих зрушень була зміна уявлень про народ, який дістав права носія суверенітету. Ідеологічне оформлення українського націоналізму в XIX ст. відбувалося під впливом такої європейської духовно-інтелектуальної течії, як романтизм. У другій половині XIX ст. позитивізм підштовхнув українських інтелектуалів до пошуку «етнографічних» аргументів на підтримку національної ідеї.

Ідеологічний і політичний дебют радикального українського націоналізму на зламі XIX — XX ст., у свою чергу, чималою мірою був реакцією на кризу позитивізму, кризу аполітичного культурництва і просвітянства, так званого українського народництва, хоча не слід забувати й те, що новоявлені українські націоналісти виховувалися саме в гуртках «культурників» (це стосується й українських соціалістів).

Оформленню етнічної самосвідомості неофітів українства середини XIX ст. у самосвідомість (ідентичність) національну сприяли також впливи російського і польського націоналізмів (останні переживали в цей час серйозні трансформації). Зокрема, виникнення і пропаганда концепції «самодержавство, православ’я, народність» (1832) могло підштовхнути до пошуків і формулювання «української альтернативи» (на думку Р. Шпорлюка, саме так і сталося), а невтомна боротьба сусідів-поляків за відновлення своєї державності могла стати й, очевидно, стала надихаючим прикладом для конструювання ідеї культурного і політичного сепаратизму (наведемо й конкретніший приклад: повстання 1831 p., «федералістичну» ідею польських повстанців 1863 р. щодо відновлення Речі Посполитої у вигляді добровільної федерації трьох окремих народів: польського, литовського та українського).

Варто згадати також про «конфліктний фактор» у формуванні національної свідомості українців: зокрема, політика переслідувань української мови і культури в Російській імперії у другій половині XIX ст., яка традиційно розцінюється як така, що послабила «український рух», могла сприяти поглибленню і загостренню (політизації) національного сентименту діячів епохи «національного відродження», його еволюції в національну свідомість, і далі — у спроби інституційного оформлення відповідної протидії. Від’їзд М. Драгоманова за кордон і перші спроби виведення «українського питання» на міжнародний рівень, посилення контактів наддніпрянців з Галичиною, що мало відповідні політичні наслідки для обох частин України, — все це наочно засвідчує, що події розвивалися саме в такому напрямі. Хоча це й парадоксально, Галичина стала «Українським П’ємонтом» значною мірою завдяки зусиллям російського імперського уряду. Нагадаємо також, що термін «сепаратизм» стосовно «культурницьких» ініціатив діячів українського руху вперше пролунав саме з табору охоронців «єдиної і неподільної», отже, останні своїм ставленням до українства сприяли оформленню політичної національної свідомості українців.

У Західній Україні потужним чинником прискореної еволюції українського націоналізму в ідеологічні й політичні форми стала дедалі гостріша конкуренція з поляками. Останні були не тільки конкурентами, а й давали наочний приклад національної самоорганізації для українців: відповідаючи на виклик поляків, вони майже в усьому копіювали своїх противників. Є всі підстави стверджувати, що етнічна концепція польської нації, яка набула поширення у другій половині XIX ст., стала могутнім поштовхом для виникнення відповідних поглядів серед діячів українського руху початку століття.

Елементи націоналістичної доктрини неважко відшукати у будь-якій ідейній течії в українстві кінця XIX — першої третини XX ст. — народницькій, консервативній, соціалістичній (комуністичній), демократичній. Цілком очевидно, що націоналізм впливав на кожну з них і, відповідно, сам відчував впливи з їхнього боку, запозичував певні елементи з інших доктрин.

Один із найцікавіших сюжетів в історії українського націоналізму — його взаємодія з соціалізмом і комунізмом. Ми знаємо, що така взаємодія була світовим явищем. Перші заклики до незалежності і соборності України, як відомо, пролунали з рядів української марксистської інтелігенції в Галичині (В. Будзиновський, Ю. Бачинський) і соціалістичної інтелігенції на Наддніпрянщині («Самостійна Україна» М. Міхновського) — щоправда, останній не належав до соціалістичних угруповань. Перші програмові документи українських націоналістів (Народна Українська Партія) містили чимало соціалістичних гасел і вимог, а члени партії називали себе націонал-соціалістами. Найвидатніший ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов починав свою політичну кар’єру як соціал-демократ. Утілення в життя націоналістичного ідеалу — створення Української держави у 1917 p., було справою українських соціалістів, а здобуття незалежності у 1991 р. — певною мірою було результатом адаптації націоналізму частиною комуністичної верхівки України.

Варто згадати й такий феномен, як український «націонал-комунізм» 1920-х років, який зароджувався саме на початку XX ст., — спроби поєднати націоналістичні постулати з комуністичними. Ці спроби спостерігалися й пізніше — у 1960-ті (серед частини українських дисидентів) і в 1990-ті роки (про «націоналізм номенклатури» вже йшлося).

Отже, становлення українського націоналізму можна зрозуміти, по-перше, лише в контексті його взаємовпливів та взаємодії з іншими ідеологічними системами, по-друге, через його взаємодію з націоналізмами інших націй. Це підтверджує висловлену нами раніше думку про те, що український націоналізм — не «ідеологічне збочення», не штучний винахід радикалів-параноїків чи ультрапатріотів, а вияв певної загальносвітової тенденції. Український націоналізм «уписується» в загальний контекст світової історії, хоча, зрозуміло, має свої специфічні риси, особливості та «аномалії», пов’язані зі специфікою його історичної генези. Виникнення і розвиток українського націоналізму в усіх згаданих іпостасях — вияв загальносвітових тенденцій і, хоча це може видатися парадоксальним, — вияв загальнолюдського в національному.

* * *

Як ми переконалися, український націоналізм та феноменологія української нації цілком укладаються в рамки аналітичних структур і теорій націй та націоналізму, які формулювалися на основі аналізу світового історичного досвіду. Це має підтвердити тезу, згідно з якою історіогенеза української нації і націоналізму як конкретно-історичних явищ відбувалася за сценарієм, який мав певні спільні риси у всіх націй, що виникли і виникають на земній кулі.

Цікавою можна вважати й ту обставину, що українські дослідники, які здебільшого не мали доступу до теоретичних досягнень західного суспільствознавства в цій галузі, аналізуючи український націоналізм, нерідко доходять висновків, узагальнень, аналітичних конструкцій, які нагадують інтелектуальні відкриття західних колег.

Безперечно, теоретичне осмислення проблем, пов’язаних з феноменологією української нації і націоналізму, не замикається в коло суто «націологічних» чи «етнологічних» питань. Інтелектуальний контекст цієї проблематики значно ширший. Є всі підстави стверджувати, що без такого контексту неможливе переосмислення української історії взагалі, принаймні її модерного періоду. І, зрозуміло, це переосмислення можливе лише в рамках широкого інтелектуального контакту із світовим суспільствознавством, на основі знання про теоретичні досягнення світової думки в галузі теорії націй і націоналізму.

джерело: www.litopys.org.ua

Heorhij Kas’ianov

Ukrains’kyj natsionalizm / «Teorii natsii ta natsionalizmu” (+ translit)

U ts’omu narysi avtor ne stavyv pered soboiu metu daty vycherpnyj analiz ukrains’koho natsionalizmu iak suspil’no-istorychnoho iavyscha. Tsia problema potrebuie okremoho, mozhlyvo j ne odnoho, doslidzhennia. My zvernemo uvahu lyshe na pevni ii aspekty, iaki, na nash pohliad, maiut’ vazhlyve znachennia dlia formuvannia vidnosno novoi analitychnoi struktury, v osnovi iakoi — vzhe vidomi nam teorii natsii i natsionalizmu.

«Natsionalizm» v ukrains’kij intelektual’nij tradytsii

Termin «natsionalizm» z’iavliaiet’sia v ukrains’kij publitsystytsi pryblyzno u 80 — 90-ti roky XIX st. Vazhko skazaty, z iakoi movy vin buv zapozychenyj: nimets’koi chy frantsuz’koi. Todi tse slovo sche ne malo spetsyfichnoho ideolohichnoho zabarvlennia j ototozhniuvalosia z pevnymy pochuttiamy, kul’turnoiu identychnistiu abo zh diial’nistiu, spriamovanoiu na zakhyst kul’turnykh ta (inodi) politychnykh prav natsii. V polemitsi B. Hrinchenka i M. Drahomanova (1892— 1893), prysviachenij problemam ukrains’koho rukhu, «ukrains’kyj natsionalizm» zdebil’shoho zghaduvavsia same v takomu konteksti, iak al’ternatyva «shovinizmovi». Napryklad, B. Hrinchenko v «Lystakh z Ukrainy Naddniprians’koi» vyrizniaie sered ukrains’kykh diiachiv «formal’nykh natsionalistiv», iaki «vyiavliaiut’ prykhyl’nist’ do vs’oho vkrains’koho: do vkrains’koi movy, do vkrains’koi literatury, navit’ do vkrains’koi odezhi,— ale j til’ky...», ta «svidomykh ukrains’kykh natsionaliv-narodoliubtsiv», abo, iak zghodom staly ikh nazyvaty, «natsional’no svidomykh» ukraintsiv.

Na rubezhi XIX — XX st. sytuatsiia zminylasia: podil ukrains’koho natsional’noho rukhu na okremi konkuruiuchi techii i borot’ba mizh nymy pryzvodiat’ do ideolohizatsii i polityzatsii poniattia «natsionalizm». Spochatku ukrains’ki sotsial-demokraty tsilkom u dusi ortodoksal’noho marksyzmu pochaly ototozhniuvaty «ukrains’kyj natsionalizm» iz «burzhuaznoiu intelihentsiieiu» ta ii namahanniamy ocholyty vyzvol’nyj rukh mas. Same todi vony zaprovadyly poniattia «ukrains’kyj burzhuaznyj natsionalizm». Lev Yurkevych pysav u 1910 r. pro te, scho «z vidrodzhenniam neistorychnykh natsij, z natsional’noiu samoorhanizatsiieiu v nykh klias — natsional’na burzhuaziia, iaka nazyvaie sebe «intelihentsiieiu», namahaiet’sia staty na choli narodu, prykryvaiet’sia patriotychnoiu ideolohiieiu, kotroiu zodushevliuie «intelihentsiia» narod na slipu ij sluzhbu». Tsikavoiu mozhna vvazhaty j tu obstavynu, scho najzavziatishe todi tavruvav «burzhuaznyj natsionalizm» publitsyst, iakyj drukuvavsia pid psevdonimom «Dm. Zakopanets’» — u majbutn’omu avtor vidomoho manifestu radykal’noho ukrains’koho natsionalizmu D. Dontsov. «Burzhuaznyj natsionalizm na Ukraini, — stverdzhuvav vin u 1911 p., — chymraz vysche pidnosyt’ svoiu holovu. Vin vyiavliaie iavnu tendentsiiu staty vozhdem zahal’nonatsional’noi opozytsii [...]. Vin vzhe pochynaie pryschepliuvaty robitnychym masam otrutu svoikh idej [...]. Na nashykh ochakh vin vybyvaiet’sia v sylu, i sylu, nam shkidlyvu, borot’ba z kotroiu, v dobre zrozumilykh interesakh ukrains’koho robitnytstva, ie dlia nas konechnoiu» . Ne menshyj interes vyklykaie i toj fakt, scho ukrains’kykh sotsial-demokrativ, zokrema D. Dontsova ta L. Yurkevycha, vvazhav «burzhuaznymy natsionalistamy» za ikhni pozytsii schodo orhanizatsii robitnychoho rukhu rosijs’kyj sotsial-demokrat, lider bil’shovykiv V. Ul’ianov (Lenin).

Tohochasna ukrains’ka liberal’no-demokratychna intelihentsiia (abo, za terminolohiieiu toho chasu, postupovs’ka), iaku sotsial-demokraty okhrestyly «burzhuazno-natsionalistychnoiu», u svoiu cherhu takozh vidmezhovuvalasia vid «natsionalizmu», identyfikuiuchy joho z radykal’no-natsionalistychnoiu ideolohiieiu, shovinizmom, abo zh zghaduiuchy iak natsionalistiv rosijs’ki shovinistychni kola v Ukraini. V dusi tsiiei tradytsii vzhyvav termin «natsionalizm» M. Hrushevs’kyj u svoikh publitsystychnykh pratsiakh. Navesni 1917 r. vin zghaduvav pro te, scho vin ta joho odnodumtsi zavzhdy vystupaly proty «natsional’noho erosu», proty «natsional’noho shovinizmu», naholoshuvav na tomu, scho «oborontsi ukrains’koi natsional’nosti ne budut’ natsionalistamy» .

Krim toho, termin «natsionalizm» stosovno svoikh ideolohichnykh konstruktsij dosyt’ aktyvno vzhyvaly diiachi ukrains’koho rukhu, iaki spravdi vyslovliuvaly deiaki radykal’no-natsionalistychni, ksenofobs’ki idei. Jdet’sia peredusim pro M. Mikhnovs’koho ta joho odnodumtsiv, iaki v 1902 r. stvoryly Narodnu ukrains’ku partiiu. «Holovna prychyna neschastia nashoi natsii, — pysav 1905 r. M. Mikhnovs’kyj, — brak natsionalizmu sered shyrokoho zahalu ii [...]. U nas na Ukraini natsionalizm duzhe prynyzyvsia: nasha natsiia, vykliuchaiuchy nebahat’okh perevazhno iz intelihentsii, — ne natsionalistychna...». Termin «natsionalizm» u danomu vypadku vzhyvavsia iak vidpovidnyk «natsional’noi svidomosti».

Ochevydno, same z ts’oho chasu v politychnij svidomosti ukrains’koi intelihentsii zakarbuvalosia rozuminnia «ukrains’koho natsionalizmu» iak radykal’noi ideolohichnoi techii i politychnoho rukhu z vyraznymy elementamy natsional’noi vyniatkovosti, ahresyvnosti i ksenofobii. Pislia porazky ukrains’koi revoliutsii 1917—1921 pp. termin «natsionalizm» buv dosyt’ shvydko monopolizovanyj radykal’nymy natsionalistychnymy napriamamy v ukrains’komu rusi iak na emihratsii, tak i na tykh etnichnykh ukrains’kykh zemliakh, scho opynylysia u skladi derzhav-susidiv. Yak bezumovne kredo ukrains’koho natsionalizmu ostatochno vyznachylasia vidoma triada pryntsypiv: nezalezhnist’, derzhavnist’ i sobornist’ ukrains’koi natsii. Publikatsiia u 1926 r. knyhy D. Dontsova «Natsionalizm» i dyskusiia dovkola nei v ukrains’kij publitsystytsi, vykhid prats’ ideolohiv OUN Yu. Vassiiana, M. Stsibors’koho ta inshykh u 1920 — 30-ti roky pryvely do toho, scho identyfikatsiia «ukrains’koho natsionalizmu» z vidpovidnym politychnym rukhom ta ideolohiieiu (u danomu vypadku — OUN) stala ustalenoiu tradytsiieiu, danynu iakij viddavaly i doslidnyky, i polityky, i publitsysty, iak radians’ki, tak i zakhidni. Zokrema, u pratsiakh Dzh. Armstronha ta O. Motylia «ukrains’kyj natsionalizm» identyfikuiet’sia same z radykal’nym natsionalizmom. Schopravda, tsi avtory proponuiut’ rozrizniaty ukrains’kyj natsionalizm dorevoliutsijnoho periodu i pislia porazky ukrains’koi revoliutsii 1917—1921 pp. Pershyj iz nykh, abo «natsionalizm» z maloi «n», iak zauvazhuie O. Motyl’, ne mav problem z tym, schob poiednaty natsional’ni prahnennia iz zahal’noliuds’kymy j demokratychnymy idealamy. Druhyj, «Natsionalizm» z velykoi «N», buv radykal’noiu techiieiu, v iakij zahal’noliuds’ki ta natsional’ni tsinnosti protystavlialysia.

I. Lysiak-Rudnyts’kyj proponuvav rozrizniaty natsionalizm u «shyrokomu znachenni», iak «poniattia, odnoznachne z aktyvnoiu natsional’noiu svidomistiu ta patriotyzmom» (zokrema, vin pysav pro te, scho v ideolohii Kyrylo-Mefodiivs’koho bratstva ukrains’kyj natsionalizm buv novym elementom) , ta u vuz’komu rozuminni, iak poniattia, scho «nabralo partijnoho zabarvlennia» u zv’iazku z poiavoiu u 1920-ti roky ukrains’koho politychnoho rukhu, iakyj perebrav nazvu «natsionalistychnoho». V danomu vypadku poniattia «ukrains’kyj natsionalizm» ototozhniuiet’sia z terminom «intehral’nyj natsionalizm».

U radians’kij Ukraini vzhe z pochatku 1920-kh rokiv z’iavliaiet’sia slovospoluchennia «ukrains’kyj burzhuaznyj natsionalizm», spochatku v dyrektyvnykh dokumentakh Komunistychnoi partii (bil’shovykiv) Ukrainy, a zghodom v ofitsioznij publitsystytsi ta naukovykh doslidzhenniakh. Pid tse haslo, iake vykonuvalo suto ideolohichni funktsii i zdebil’shoho prosto vykorystovuvalosia iak politychne tavro, pidhanialysia vsi ideolohichni techii i politychni uhrupovannia, iaki vvazhalysia konkurentamy pravliachoi partii u sferi «natsional’noho pytannia». Z kintsia 1920-kh rokiv, koly radians’kyj natsionalizm iak adaptovana forma rosijs’koho natsionalizmu peretvoryvsia na ideolohiiu modernizatsii, termin «burzhuaznyj natsionalizm» peretvoryvsia na universal’ne znariaddia u borot’bi z bud’-iakymy vyiavamy natsional’noi svidomosti, kul’tury, ideolohichnymy chy politychnymy napriamamy, iaki ne zbihalysia z derzhavnoiu ideolohiieiu v haluzi «natsional’noho pytannia» i mohly (chy vvazhalosia, scho mohly) zahrozhuvaty panuvanniu tsiiei ideolohy abo staty osnovoiu dlia separatysts’kykh tendentsij.

«Naukovi» rozrobky vidpovidno peretvoriuvalysia na rozshyreni komentari partijnykh postanov i retel’no vidfil’trovanykh tsytat «klasykiv». Pry ts’omu, iak my vzhe zghaduvaly, poniattia «ukrains’kyj natsionalizm» malo dosyt’ shyrokyj spektr. Do lav «ukrains’kykh natsionalistiv» potrapyly i predstavnyk konservatyvnoi politychnoi dumky V. Lypyns’kyj, i liberal’ni demokraty M. Hrushevs’kyj, S. Yefremov, i navit’ sotsial-demokraty V. Vynnychenko, L. Yurkevych ta in. Tsikavo, scho take traktuvannia termina suto formal’no (iakscho pozbavyty joho ideolohichnoho navantazhennia) zbihaiet’sia z «shyrokym» rozuminniam «natsionalizmu», tym, scho isnuvalo v ukrains’kij intelektual’nij tradytsii do pochatku ideolohizatsii ts’oho poniattia.

U suchasnij ukrains’kij naukovij literaturi j publitsystytsi poky scho nemaie ustalenoho rozuminnia termina. Oskil’ky vin, po-pershe, zalyshaiet’sia ideolohichnym iarlykom, po-druhe, mozhe traktuvatysia nadto shyroko, suchasni avtory vzhyvaiut’ konkretnishi j ideolohichno «tsnotlyvishi» poniattia: «natsional’na svidomist’», «natsional’nyj» chy «natsional’no-vyzvol’nyj rukh», «ukrainstvo» toscho. Yakscho v zakhidnomu suspil’stvoznavstvi «khaos definitsij» vynyk na osnovi metodolohichnoho pliuralizmu, to v Ukraini osnovnoiu prychynoiu neporozumin’ ie metodolohichna kryza suspil’stvoznavstva, pov’iazana z krakhom ofitsijnoi ideolohii radians’kykh chasiv i vakuumom u katehorial’nij sferi (mozhna, schopravda, tishytysia tym, scho zakhidne suspil’stvoznavstvo takozh uzhe dosyt’ davno perebuvaie v tiazhkij metodolohichnij kryzi).

Schopravda, v naukovykh i deiakykh ideolohichnykh rozrobkakh postupovo vykrystalizovuiut’sia pidkhody, scho gruntuiut’sia na osmyslenni «zakhidnykh» teorij natsionalizmu. Takym chynom, ideia pro bahatovymirnist’ poniattia «natsionalizm» dedali bil’she spryjmaiet’sia pozytyvno. Z inshoho boku, lehal’ne isnuvannia v Ukraini politychnykh partij i rukhiv, scho pretenduiut’ na zvannia natsionalistychnykh i spoviduiut’ «natsionalizm» iak politychnu ideolohiiu, zalyshaie v uzhytku «partijne» rozuminnia poniattia. Nareshti, na rivni masovoi svidomosti «natsionalizm» tradytsijno, iak i za radians’kykh chasiv, asotsiiuiet’sia z natsional’noiu vorozhnecheiu, neterpymistiu, ahresyvnistiu, chomu spryiaie iak dosvid mizhetnichnykh ta mizhnatsional’nykh konfliktiv u Yuhoslavii, na Kavkazi ta v Prybaltytsi, tak i politychnyj ekstremizm deiakykh natsionalistychnykh partij i rukhiv v Ukraini.

Zavershuiuchy tsej ohliad, ochevydno, varto naholosyty na tomu, scho «ukrains’kyj natsionalizm», tak samo iak i «natsionalizm» uzahali — tse peredusim poniattia, katehoriia, za dopomohoiu iakoi vyznachaiet’sia iavysche chy sukupnist’ iavysch, scho maiut’ spil’ni kharakterni oznaky. Podibno do slova «natsionalizm», poniattia «ukrains’kyj natsionalizm» spochatku bulo sformul’ovane v publitsystytsi i lyshe zghodom perejshlo v naukovu terminolohiiu. Vono j ponyni isnuie v «paralel’nykh prostorakh» i aktyvno vzhyvaiet’sia iak u naukovomu, tak i v polityko-publitsystychnomu movlenni. Tsia obstavyna porodzhuie chyslenni problemy z terminolohiieiu.

Hovoriachy pro ukrains’kyj natsionalizm iak pro iavysche, my mozhemo vyznachyty joho peredusim iak formu kolektyvnoi svidomosti, iak politychnu doktrynu (politychnu ideolohiiu) i, zreshtoiu — iak politychnyj rukh. U zahal’nomu plani ukrains’kyj natsionalizm — tse svitohliad, tsentral’nym elementom iakoho ie vyznannia nezaperechnosti, pryrodnosti prava na isnuvannia ta lehitymnosti natsij zahalom i ukrains’koi natsii zokrema.

Istorychna heneza

Problema istoriohenezy ukrains’koho natsionalizmu bezposeredn’o pov’iazana z problemoiu natsiohenezy i peredusim stanovlenniam natsional’noi svidomosti. Schopravda, tut my maiemo vidrazu vyvesty za ramky nashoi dyskusii pytannia pro davnist’ pokhodzhennia ukrains’koho natsionalizmu. Yakscho z’iasuvannia henealohii ukrains’koi natsii zalyshaie prostir dlia arhumentiv iak modernistiv, tak i prymordialistiv, to sproby zadavnyty, arkhaizuvaty poniattia «ukrains’kyj natsionalizm» (khoch iak tse ne dyvno, ale taki sproby maiut’ mistse) vyhliadaiut’ prosto anekdotychnymy. Nashym pershym i holovnym zasnovkom bude te, scho ukrains’kyj natsionalizm u bud’-iakij joho formi i nezalezhno vid toho, v ramkakh iakoi intelektual’noi tradytsii my vzhyvaiemo vidpovidnyj termin, ie iavyschem modernoi doby.

Spochatku istorychnyj stsenarij (chy, mozhe krasche skazaty, makrostsenarij) henezy ukrains’koho natsionalizmu malo chym vidrizniavsia vid ievropejs’koho. Natsionalizm vynykaie v seredovyschi intelektual’noi elity iak pochuttia, sentyment, zusylliamy tsiiei elity oformliuiet’sia v nabir doktrynal’nykh pryntsypiv i, zreshtoiu, vykhodyt’ na riven’ politychnoi orhanizatsii, staie rukhom.

Yak tse vyhliadaie na konkretnishomu rivni? Protiahom XIX st. ukrains’kyj natsionalizm projshov u svoiemu samorozvytkovi try fazy: zarodyvshys’ na zlami XVIII—XIX st. na sotsial’no-psykholohichnomu rivni iak sumish stanovykh ambitsij naschadkiv kozats’ko-shliakhets’koi elity ta kul’turnyts’kykh interesiv novoi, «riznochyns’koi» intelihentsii, vin pid vplyvom dii zovnishnikh chynnykiv, pro iaki jtymet’sia dali, oformyvsia v novu formu etnichnoi, a zghodom natsional’noi identychnosti intelektual’noi elity ukrains’koho suspil’stva (u ts’omu znachenni ototozhnennia poniat’ «natsionalizm» i «natsional’na svidomist’» bude spravedlyvym). Cherez kil’ka desiatylit’ vin stav elementom svitohliadu pevnoi ii chastyny — same todi j vynykaie «ukrains’kyj proekt», a naprykintsi XIX st. pochalosia oformlennia ukrains’koho natsionalizmu v ideolohiiu i politychnyj rukh, zavdannia iakoho bulo «klasychnym» dlia skhidnoievropejs’kykh natsionalizmiv — «poklykaty» do politychnoho buttia masy, peretvoryty ikh na «natsiiu». Schopravda, stanovlennia ukrains’koho natsionalizmu iak politychnoi doktryny, iak sformovanoi politychnoi ideolohii vidbuvalosia holovnym chynom u ramkakh joho radykal’noho vidhaluzhennia, tak zvanoho «intehral’noho natsionalizmu».

Na «polityko-ideolohichnomu» etapi svoiei henezy ukrains’kyj natsionalizm stav elementom politychnykh prohram praktychno vsikh napriamiv ukrains’koho rukhu pochatku XX st., peredusim tykh, scho ne vyznavaly sebe «natsionalistychnymy», navit’ bil’she, poboriuvaly «natsionalizm». Lyshe radykal’no-natsionalistychna techiia obrala nazvu «natsionalistychnoi», todi iak inshi, traktuiuchy «natsionalizm» z pozytsij dominuiuchykh u tsykh techiiakh ideolohij, vidmovlialysia vid nei.

Yak uzhe zghaduvalos’ vysche, ideolohichne i politychne oformlennia ukrains’koho natsionalizmu na zlami XIX— XX st. bulo sprovokovane takozh mohutnimy sotsial’nymy chynnykamy. V rusli «modernizatsijnoi» teorii suchasni doslidnyky sformuliuvaly pidkhid, iakyj my umovno nazvemo hipotezoiu «oposeredkovanoho vplyvu» (R. Shporliuk, I. Khimka ta in.). U zahal’nykh rysakh vona vyhliadaie tak: perekhid imperij do industrial’noi modernizatsii i vynyknennia u panuiuchykh natsij vidpovidnykh typiv natsionalizmu (iak doktryny modernizatsii) vyklykaly kryzu arkhaichno-ahrarnoho ukrains’koho suspil’stva. Faktychno rozghortavsia protses zminy typu suspil’stva v imperiiakh, do skladu iakykh vkhodyly ukrains’ki zemli. Dlia ukraintsiv tsi zrushennia buly zumovleni ne vnutrishnimy chynnykamy orhanichnoho rozvytku (zokrema, sotsial’no-ekonomichnymy), a zovnishnimy — potreboiu tsentra-metropolii v modernizatsii. Industrial’na modernizatsiia (perekhid vid tradytsijno-ahrarnoho suspil’stva do industrial’no-modernoho) pryzvodyla do rozbalansuvannia tradytsijnoi sotsial’noi struktury, vlastyvoi ukraintsiam, porodzhuvala serjozni sotsial’ni, sotsial’no-psykholohichni j kul’turni problemy i zmushuvala politychno aktyvnu chastynu ukrains’koho suspil’stva, peredusim intelihentsiiu, shukaty adekvatnu vidpovid’. Oskil’ky na tsej chas natsional’na identychnist’ ukrains’koi intelektual’noi (vona zh i politychna) elity vzhe isnuvala u dostatn’o sformovanomu vyhliadi (takozh znachnoiu miroiu iak naslidok «intelektual’noho importu»), to, khocha tsia vidpovid’ j formuliuvalasia u terminakh riznykh ideolohij, elementy natsionalistychnoi doktryny v nij u bil’shosti vypadkiv buly prysutnimy. Schob upevnytysia v ts’omu, dosyt’ uvazhnishe rozghlianuty prohramy ukrains’kykh politychnykh partij pochatku XX st.

Zvidsy mozhna zrobyty takyj vysnovok: ukrains’kyj natsionalizm, iak ideolohiia i forma politychnoho rukhu, buv oposeredkovanoiu reaktsiieiu na modernizatsijni protsesy, a ne ikhnim naslidkom. Modernizatsiia, iaka zdijsniuvalasia pid ehidoiu panivnykh schodo ukraintsiv natsij, pidsyliuvala asymiliatsijni protsesy, vidchuzhennia sil’s’koi kul’tury vid mis’koi, provokuvala kryzu tradytsijnykh tsinnostej, zoseredzhenykh dlia bil’shosti ukrains’koi intelihentsii v areali tradytsijno-ahrarnoi kul’tury. Zakhyst i sproby pereotsinky tsykh tsinnostej u terminakh modernoi doby na ideolohichnomu rivni pryzvodyly do vyzrivannia «kul’turnyts’koho», a z nym i «politychnoho» natsionalizmu, bezpomylkovo okharakteryzovanykh okhorontsiamy impers’koi nepodil’nosti Rosii iak «sovremennyj etap iuzhnorusskoho separatyzma».

Otzhe, mozhna zrobyty vysnovok, scho modernizatsijna teoriia u varianti E. Gelnera «sprats’ovuie» pry analizi ukrains’koho natsionalizmu, iakscho zastosovuvaty ii ne iak dohmatychnu konstruktsiiu.

Analizuiuchy stanovlennia natsional’noi svidomosti ukraintsiv, my dijshly vysnovku, scho tsej protses rozvyvavsia za skhemoiu «zghory vnyz»: intelektual’na elita (iaka deiakyj chas bula j politychnoiu elitoiu) vyrobliala novyj typ svitohliadu, scho nadavav inshoi iakosti poperedn’omu pochuttiu etnichno-kul’turnoi «okremishnosti» ukraintsiv vid susidiv, iaku 3. Kohut kharakteryzuie iak «malorosijs’ku identychnist’» i iaka na pochatku XIX st. zijshla na riven’ mistsevoho patriotyzmu (jdet’sia pro Livoberezhnu Ukrainu). Bezperechno, tsiu skhemu ne varto roztsiniuvaty iak linijnu: mav mistse i zvorotnyj vplyv ta vzaiemodiia. Zokrema, bula naiavnoiu ta «etnohrafichna masa», scho rozghliadalasia spochatku iak arhument na koryst’ «okremishnosti» ukrains’koho narodu ta joho elity vid pol’s’koho i rosijs’koho narodiv, a zghodom — iak ob’iekt peretvorennia v natsiiu.

Tsej novyj typ svitohliadu (chy suspil’noi svidomosti) mozhna okharakteryzuvaty iak natsionalizm uzhe todi, koly odnym iz tsentral’nykh joho elementiv staie ideia suverennosti ukrains’koho narodu, ale iak ideia demokratychna. Zghidno z prohramoiu kyrylo-mefodiivtsiv, iak vidomo, Ukraina mala staty nezalezhnoiu respublikoiu u skladi slov’ians’koi federatsii — i tse my traktuvatymemo iak element natsionalistychnoi doktryny.

Vzahali evoliutsiiu ukrains’koho natsionalizmu iak svitohliadu mozhna rozghliadaty takozh iak protses nakopychennia pevnykh elementiv ts’oho svitohliadu v kolektyvnij svidomosti: usvidomlennia sebe iak okremoi kul’turno-movnoi spil’noty, kul’tyvuvannia tsykh aspektiv «okremishnosti», protystavlennia i porivniannia sebe iz susidamy i kontseptualizatsiia takoho stanu rechej, usvidomlennia terytorial’noho arealu vlasnoi spil’noty, vynyknennia idei politychnoi suverennosti ukraintsiv toscho.

Tsia skhema, tak samo iak i zghadana vysche ideia pro «fazy» rozvytku ukrains’koho natsionalizmu, maie suttievyj nedolik, na iakyj slid zvernuty uvahu: vona, iak i bahato rozghlianutykh ranishe teorij natsij i natsionalizmu, pobudovana na teleolohichnomu pryntsypi «samodostatn’oi evoliutsii». Skladaiet’sia vrazhennia, scho isnuiut’ «heny», iaki zadaiut’ prohramu majbutn’oho rozvytku orhanizmu pid nazvoiu «ukrains’ka natsiia», chy «ukrains’kyj natsionalizm». U khodi ts’oho rozvytku maie z’iavytysia typovyj nabir oznak, spil’nyj dlia bud’-iakoho natsionalizmu. Vnutrishnij rozvytok ukrains’koho natsionalizmu postaie v danomu varianti iak zakonomirnist’, a vsi zovnishni vplyvy — iak nyzka vypadkovostej, scho zavazhaiut’ chy, navpaky, spryiaiut’ vnutrishn’omu rozvytkovi. Nevazhko pomityty, scho tsia ideia zakladena v osnovu bahat’okh suchasnykh teoretychnykh doslidzhen’ natsij i natsionalizmu (E. Smit, B. Anderson, E. Hobsbaum, L. Grinfeld ta in.), otzhe, ukrains’kyj natsionalizm ne vyhliadaie tut oryhinal’nym — ani iak iavysche, ani iak analitychna katehoriia.

Utim zauvazhymo, scho, po-pershe, jdet’sia ne pro te, chy ie zghadani analitychni konstruktsii adekvatnym vidobrazhenniam pevnykh istorychnykh realij. Vony ie uzahal’nenniamy toho, scho my vvazhaiemo realiiamy, vykhodiachy z nashoho znannia pro mynule. Po-druhe, v danomu vypadku jdet’sia pro natsionalizm iak pro svitohliadnu systemu, a taki systemy, bezperechno, vidpovidaiut’ same evoliutsijnomu sposobovi rozvytku.

Dosyt’ produktyvnoiu u naukovo-teoretychnomu osmyslenni henezy ukrains’koho natsionalizmu vydaiet’sia takozh teoriia «nerivnomirnoho rozvytku» v riznykh ii variantakh. Ukraina bula, iak dovodyt’ R. Shporliuk, peryferiieiu imperij, iaki, u svoiu cherhu, buly peryferiiamy Zakhodu. Otzhe, isnuvala svoieridna «bahatostupeneva nerivnomirnist’» rozvytku, scho sprovokuvala nerivnomirnyj i oposeredkovanyj vplyv modernizatsijnykh protsesiv na ukrains’ke suspil’stvo, iake opynylosia v «autsajderakh». Tse vyklykalo vidpovidnu reaktsiiu joho elit, pro iaku vzhe jshlosia.

Inshyj aspekt zastosuvannia teorii «nerivnomirnoho rozvytku» — tse «terytorial’na nerivnomirnist’» u vnutrishn’omu rozvytkovi ukrains’koho natsionalizmu. Jdet’sia pro, iakisni vidminnosti ts’oho protsesu na zakhidnoukrains’kykh! zemliakh i na Naddniprianschyni, scho buly naslidkom kvazikolonial’noho stanovyscha tsykh zemel’. Istorychnyj chas plynuv neodnakovo v riznykh istorychnykh prostorakh, vidriznialysia politychnyj ta intelektual’nyj klimat, tomu ukrains’kyj natsionalizm u tsykh rehionakh nastil’ky vidrizniavsia, scho mozhna stverdzhuvaty pro naiavnist’ dvokh ukrains’kykh natsionalizmiv. Tsikavi sposterezhennia schodo ts’oho mozhna znajty u zghadanykh vysche stattiakh P. Magochiia ta R. Shporliuka (khocha tsi avtory korystuvalysia inshoiu terminolohiieiu). Tsej aspekt henezy ukrains’koho natsionalizmu, dosyt’ dobre doslidzhenyj empirychno, potrebuie teoretychnykh uzahal’nen’, scho, ochevydno, ie spravoiu majbutn’oho.

Utim, uzhe j s’ohodni mozhna pomityty, scho na zakhidnoukrains’kykh zemliakh, de nadzvychajno velykyj vplyv na formuvannia natsional’noi svidomosti spravyly kontakty z naddnipriantsiamy, rozpochavsia protses pobudovy chohos’ na zrazok «hromadians’koho suspil’stva», scho vidpovidnym chynom poznachylosia na henezi ukrains’koho natsionalizmu. Zahal’novidomo, scho v ts’omu rehioni vin mav znachno bil’she mozhlyvostej dlia lehal’noho isnuvannia v ramkakh hromadians’kykh instytutiv, anizh na Naddniprianschyni. Vodnochas konkurentsiia z pol’s’kym natsionalizmom, scho znachno zahostrylasia vnaslidok dii sotsial’no-ekonomichnykh chynnykiv, spryiala vynyknenniu radykal’nykh tendentsij, iaki ostatochno sformuvalysia pid chas ukrains’koi revoliutsii 1917—1921 pp. ta pislia ii porazky.

Na Naddniprians’kij Ukraini rozvytok natsionalizmu v lehal’nykh formakh buv nemozhlyvym unaslidok protydii politychnoho rezhymu. Tse, z odnoho boku, pereshkodzhalo ideolohichnomu ta orhanizatsijnomu oformlenniu pershoho, poslabliuvalo joho, a z inshoho — pryvelo do vynyknennia natsional’noho radykalizmu, najvidomishymy rechnykamy iakoho buly M. Mikhnovs’kyj i D. Dontsov (zghadaiemo takozh, scho u formuvanni deiakykh radykal’no-natsionalistychnykh orhanizatsij providnu rol’ vidihraly same «nadtsnipriantsi»).

Povernimosia do analitychnoho podilu, zghidno z iakym henezu i funktsionuvannia ukrains’koho natsionalizmu mozhna rozghliadaty na tr’okh rivniakh: sotsial’no-psykholohichnomu (natsionalizm iak nastroi, pochuttia), ideolohichnomu (natsionalizm iak doktryna, svitohliad, systema idej) i politychnomu (natsionalizm iak politychnyj rukh). Tut my mozhemo znajty sche odyn aspekt «nerivnomirnosti rozvytku», ts’oho razu z pohliadu vnutrishn’oho rozvytku natsionalizmu. Zokrema, v radians’kij Ukraini natsionalizm faktychno buv pozbavlenyj mozhlyvosti konstytuiuvatysia na politychnomu rivni abo zh funktsionuvaty iak ideolohiia: pro tse svidchyt’ dolia ukrains’koho «natsional-komunizmu», OUN pislia aneksii zakhidnoukrains’kykh zemel’, nechyslennykh nelehal’nykh orhanizatsij chy okremykh postatej, iaki navazhuvalysia spoviduvaty natsionalizm u 1950 — 80-ti roky. Navit’ bil’she, zahal’novidomo, scho natsionalizm peresliduvavsia i na sotsial’no-psykholohichnomu rivni, natomist’ vidbuvalasia masshtabna indoktrynatsiia masovoi svidomosti ideolohiieiu «internatsionalizmu», prykhovana j vidverta rusyfikatsiia i nasadzhennia «radians’koho patriotyzmu», v osnovu iakoho buv pokladenyj adaptovanyj radians’kym rezhymom novyj variant rosijs’koho velykoderzhavnoho natsionalizmu.

Na Zakhidnij Ukraini, peredusim u Skhidnij Halychyni, v mizhvoiennyj period, nezvazhaiuchy na dosyt’ zhorstki politychni umovy, v iakykh perebuvav ukrains’kyj rukh, vin use zh taky mav mozhlyvosti dlia lehal’noi diial’nosti, navit’ dlia formuvannia predstavnyts’kykh instytutsij. Tut ukrains’kyj natsionalizm do pevnoho chasu, a same do aneksii Zakhidnoi Ukrainy Radians’kym Soiuzom, dosyt’ uspishno funktsionuvav na vsikh tr’okh zghadanykh rivniakh. Pryiednannia zakhidnoukrains’kykh zemel’ do SRSR pryzvelo do postupovoi likvidatsii ukrains’koho natsionalizmu v ts’omu rehioni na rivni polityko-ideolohichnomu, prote na sotsial’no-psykholohichnomu rivni vin vyiavyvsia tut dosyt’ zhyttiezdatnym.

U tsij sytuatsii nadzvychajno velyku rol’ pochala vidihravaty ukrains’ka diaspora. Tut natsionalizm dosyt’ uspishno funktsionuvav na vsikh tr’okh rivniakh, khocha, za vzhe vidomoiu tradytsiieiu, samonazvu «natsionalistychnoi» perebrala lyshe odna politychna techiia. Prote elementy natsionalistychnoi doktryny tradytsijno zalyshalysia komponentamy politychnykh prohram bil’shosti politychnykh napriamiv u diaspori. Varto pam’iataty j te, scho same natsionalizm diaspory stav odnym iz potuzhnykh chynnykiv ideolohichnoho ta instytutsijnoho oformlennia natsionalistychnoho rukhu v Ukraini naprykintsi 1980-kh — na pochatku 90-kh rokiv.

Same v tsej period vnutrishnia struktura ukrains’koho natsionalizmu v Ukraini znovu staie «povnoiu». Najmenshe poslablennia ideolohichnoho dyktatu pravliachoi partii za chasiv «perebudovy» dalo prostir dlia vykhodu same natsionalistychnoho sentymentu, a nezabarom — vidnovlennia ukrains’koho natsionalizmu v Ukraini na rivni iak ideolohii, tak i politychnoho rukhu. V suchasnij Ukraini vin funktsionuie na vsikh zghadanykh rivniakh (deiaki joho postulaty staly navit’ bazovymy elementamy polityky derzhavy), ochevydnoiu ie joho poshyrenist’ na sotsial’no-psykholohichnomu rivni u tradytsijno «natsionalistychnykh» rehionakh krainy.

Varto sche raz nahadaty, scho zghadanyj podil ie peredusim umohliadnym. Tse analitychna struktura, iaka proponuiet’sia dlia zruchnosti analizu. Zrozumilo, scho real’nist’ ie nabahato skladnishoiu. Napryklad, koly jdet’sia pro isnuvannia natsionalizmu iak sotsial’no-psykholohichnoho iavyscha, ne mozhna ototozhniuvaty joho lyshe z kul’turno-etnichnoiu identyfikatsiieiu osobystosti — vin mozhe proiavliatysia i iak politychni nastroi ta pochuttia. Zghadana struktura takozh ne mozhe buty iierarkhichnoiu — politychnyj chy ideolohichnyj riven’ funktsionuvannia natsionalizmu ne rozghliadaiet’sia iak «vyschyj» schodo sotsial’no-psykholohichnoho. Zreshtoiu, mezha mizh zghadanymy rivniamy ie tsilkom umovnoiu. Tse staie ochevydnishym, koly my zvertaiemosia do pytannia pro typolohiiu ukrains’koho natsionalizmu.

Problemy typolohii

Chy isnuie «okrema polytsia» dlia ukrains’koho natsionalizmu? Chy varto vzahali shukaty taku «polytsiu»? Prahnennia typolohizuvaty iavysche, scho maie nazvu «ukrains’kyj natsionalizm», zavzhdy bude pov’iazane z nebezpekoiu vpasty v hrikh chystoi metafizyky. Yakscho my vyznaiemo fakt isnuvannia fenomena pid nazvoiu «ukrains’kyj natsionalizm», my maiemo vyznaty takozh i te, scho vin ne isnuie u «chystomu vyhliadi», scho vin ie bahatoaspektnym i polimorfnym, zreshtoiu — scho vin rozvyvaiet’sia, zminiuiet’sia, nabuvaie inshoi iakosti. Vidpovidno, postaie pytannia pro ob’iekt typolohii. Yak klasyfikuvaty ukrains’kyj natsionalizm kintsia XIX st. i kintsia XX st.? Chy pidpadaie vin pid iakus’ odnu, spil’nu typolohiiu?

Zrozumilo, scho odnoznachnoi vidpovidi na tsi zapytannia nemaie. Z odnoho boku, «vmontovuiuchy» ukrains’kyj natsionalizm v ramky bud’-iakoi typolohii, pobudovanoi na uzahal’nenni ta analizi svitovoho chy ievropejs’koho istorychnoho rozvytku, my maiemo mozhlyvist’ dlia porivnian’ na najzahal’nishomu rivni. Z inshoho boku, vyznannia za ukrains’kym natsionalizmom pevnykh rys i oznak, iaki daiut’ mozhlyvist’ klasyfikuvaty joho v ramkakh pevnoi typolohii, obov’iazkovo pryzvede do nepovnoty uzahal’nennia, oskil’ky na riznykh istorychnykh etapakh, u riznykh sytuatsiiakh ukrains’kyj natsionalizm mav rizni rysy j oznaky. Vykhid, mabut’, use zh taky ie: po-pershe, slid vyznaty umovnist’ klasyfikatsij, po-druhe, spyratysia na ti typolohii, iaki daiut’ prostir dlia variatsij v ikhnikh ramkakh.

Zvychnyj iarlyk «burzhuaznyj», iakyj zastosovuvavsia schodo ukrains’koho natsionalizmu radians’kymy suspil’stvoznavtsiamy, zrozumilo, mav suto ideolohichne znachennia, joho naukovyj zmist buv nul’ovym. Istorychnyj paradoks poliahaie same v tomu, scho ukrains’kyj natsionalizm u vidpovidnyj dlia ts’oho chas ne buv burzhuaznym, i same tse velykoiu miroiu poznachylosia na us’omu khodi ukrains’koi istorii. Utim, identyfikatsiia natsionalizmu z pevnym klasom chy pevnymy sotsial’nymy verstvamy iak analitychnyj pryntsyp vykorystovuiet’sia suspil’stvoznavtsiamy v us’omu sviti, i zvychajno — ne til’ky marksystamy. I iakscho ototozhniuvaty poiavu natsionalizmu iak svitohliadu chy pevnoi doktryny z pevnoiu sotsial’noiu verstvoiu chy klasom, to joho «ukrains’ku versiiu» slid adresuvaty intelihentsii. Zghadaiemo takozh kharakternyj dlia radians’koi istoriohrafichnoi shkoly podil na natsionalizm panuiuchykh i ponevolenykh, velykykh i malykh natsij, koly za ostannimy vyznavalysia politychno ta istorychno prohresyvni rysy.

Tsikavo, iak u svij sposib typolohizuvaly ukrains’kyj natsionalizm suspil’stvoznavtsi, zavdanniam iakykh bula «idejna borot’ba proty ukrains’koho burzhuaznoho natsionalizmu». Yu. Rymarenko, napryklad, stverdzhuvav, scho «ukrains’kyj natsionalizm maie, tak by movyty, rizni masti», v «tabori ukrains’koi burzhuazno-natsionalistychnoi kontrrevoliutsii, iakscho rozghliadaty pytannia v istorychnomu plani, — pysav vin u 1974 p., — diialy natsional-reaktsionery, scho vidobrazhaly interesy velykykh zemlevlasnykiv, velykoi burzhuazii...; natsional-liberaly, sotsial’noiu bazoiu iakykh bula velyka j serednia ukrains’ka torhovel’na burzhuaziia ta ukrains’ki oburzhuazneni’ pomischyky ... i natsional-demokraty, scho vidobrazhaly interesy mis’koi dribnoi burzhuazii, kurkul’stva ta dribnoburzhuaznoi intelihentsii». Taka «subklasyfikatsiia» u ramkakh klasovoho pidkhodu mohla b sluzhyty j analitychnym instrumentom (prynajmni v ramkakh pevnoi metodolohii), koly b ne ochevydna ideolohichna zaanhazhovanist’, iaka pryzvodyla do toho, scho holovnym zavdanniam bulo ne zrozumity, a sprostuvaty.

Zvernimosia do inshykh prykladiv. Zghidno z najpopuliarnishoiu i najvidomishoiu typolohiieiu H. Kona ukrains’kyj natsionalizm, na pershyj pohliad, maie vsi oznaky «skhidnykh» chy skhidnoievropejs’kykh natsionalizmiv. Vin vynyk i rozvyvavsia v avtorytarnykh, zakrytykh suspil’stvakh, znachnoiu miroiu hruntuvavsia na emotsiiakh, mifolohizatsii mynuloho. Joho nosiiem cherez brak inshykh, «natsional’no oriientovanykh», verstv bula zdebil’shoho intelihentsiia toscho. Vazhlyvo vrakhuvaty osoblyvosti ukrains’koi novitn’oi istorii, zokrema tryvalu bezderzhavnist’ ukraintsiv (abo ikhniu «kvaziderzhavnist’» u skladi SRSR), a takozh tu obstavynu, scho formuvannia ukrains’koi natsii vidbuvalosia perevazhno v ramkakh avtorytarnykh chy totalitarnykh politychnykh rezhymiv. Yakscho braty do uvahy toj fakt, scho ukrains’kyj natsionalizm u bud’-iakykh formakh buv ob’iektom represij, to mozhna dijty vysnovku, scho vin zalyshavsia perevazhno v ramkakh «skhidnoi» modeli.

Yakscho zvernutysia do inshoi, sporidnenoi z typolohiieiu H. Kona, klasyfikatsii L. Grinfeld, to za sukupnistiu dominantnykh oznak ukrains’kyj natsionalizm slid vidnesty do katehorii «etnichnykh, avtorytarno-kolektyvists’kykh» natsionalizmiv. Osoblyvo tsia katehoriia pasuie ukrains’komu variantovi «intehral’noho natsionalizmu». Utim, oskil’ky L. Grinfeld dopuskaie variatyvnist’ zastosuvannia ii skhemy j umovnist’ podilu, mozhna prypustyty, scho v pevnyj period svoiei istorii ukrains’kyj natsionalizm buv takozh nosiiem oznak, prytamannykh «hromadians’komu, liberal’no-indyvidualistychnomu» natsionalizmovi, khocha v takomu vyhliadi vin nikoly ne isnuvav iak tsilisne iavysche (i todi slid inakshe dyvytysia j na typolohiiu H. Kona). Elementy takoho typu natsionalizmu my mozhemo znajty v politychnykh prohramakh ukrains’kykh partij pochatku XX st., u diial’nosti Tsentral’noi Rady j uriadiv UNR i ZUNR, v idejnykh nastanovakh najvplyvovishykh zakhidnoukrains’kykh partij mizhvoiennoho periodu, v publitsystytsi dysydents’koho rukhu 1970-kh rokiv toscho.

Zreshtoiu, my vzhe znaiemo, scho binarni klasyfikatsii stosovno natsionalizmu ne vypravdovuiut’ sebe, oskil’ky vony ne vrakhovuiut’ bahatofaktornist’ i bahatoaspektnist’ rozvytku natsionalizmu (chy natsionalizmiv). Navit’ u tomu vypadku, koly pevnyj natsionalizm, zokrema ukrains’kyj, zdavalosia b, pidpadaie pid katehorii «skhidnoho», «etnichnoho», «kul’turnyts’koho» toscho, z’iasovuiet’sia, scho tsi oznaky, po-pershe, ne zavzhdy vidpovidaiut’ «zrazkam», na osnovi iakykh formuliuvalysia tsi definitsii, a po-druhe, v n’omu dosyt’ lehko znajty oznaky protylezhnoho typu natsionalizmu.

Zvernimosia do inshykh typolohij. Za L. Virtsom, ukrains’kyj natsionalizm, iak rukh, tryvalyj chas zalyshavsia partykuliarnym, abo zh, za typolohiieiu E. Smita, separatysts’kym, natsionalizmom. Joho holovnym zavdanniam bulo vidokremlennia, dosiahnennia avtonomii i nezalezhnosti dlia ukrains’koi etnichnoi spil’noty. Vodnochas typolohiia E. Smita «ne sprats’ovuie» v tomu vidnoshenni, scho ukrains’kyj natsionalizm iz separatysts’koho peretvoriuiet’sia na intehratsijnyj (ne zmishuvaty z intehral’nym! — H. K.) ne pislia, a do zdobuttia nezalezhnosti: ideia «sobornoi Ukrainy» ostatochno sformuvalasia, iak vidomo, v 90-ti roky XIX st.

Mozhna j dali zastosovuvaty vidomi nam typolohii schodo ukrains’koho natsionalizmu, prote j navedenykh uzhe prykladiv tsilkom vystachaie, schob zrozumity: universal’na typolohiia, navit’ dlia odnoho, ukrains’koho, natsionalizmu nemozhlyva. Schopravda, koly buduvaty typolohiiu na pryntsypi «dominantnykh oznak», mozhna skonstruiuvaty pryblyzno taku typolohichnu skhemu: ukrains’kyj natsionalizm zarodyvsia i znachnyj period svoiei istorii rozvyvavsia iak natsionalizm «skhidnoho» typu, iak etnichno-kul’turnyj, separatysts’ko-intehratsijnyj natsionalizm bezderzhavnoi natsii z elementamy hromadians’koho, liberal’noho natsionalizmu. Mabut’, tsia skhema vrakhovuie osnovni osoblyvosti funktsionuvannia j henezy ukrains’koho natsionalizmu. V nei ie lyshe odyn nedolik — vona ne maie praktychnoi piznaval’noi tsinnosti, oskil’ky bazuiet’sia na eklektychnomu zmishuvanni riznykh typolohij, a znachyt’ sama klasyfikatsiia vtrachaie sens.

Otzhe, vykhid, ochevydno, poliahaie v tomu, schob zastosovuvaty pryntsyp «dominantnykh oznak» lyshe dlia klasyfikatsii ukrains’koho natsionalizmu v konkretno-istorychnomu konteksti. Prote j u ts’omu vypadku bud’-iaka typolohiia bude nepovnoiu.

Mozhna, spyraiuchys’ na dumku P. Al’tera, prypustyty j take: ukrains’kyj natsionalizm vzahali ne isnuvav iak iedyne, tsilisne iavysche. V rizni periody novitn’oi ukrains’koi istorii vynykaly j diialy rizni ukrains’ki natsionalizmy, iaki ne lyshe ob’iednuvalysia naborom pevnykh spil’nykh pryntsypiv ta idej, a j protystoialy odyn odnomu.

Navedemo takyj pryklad: tsentral’noiu ideieiu ukrains’koho natsionalizmu (iakscho vvazhaty joho iedynym iavyschem) bula derzhavnist’ natsii. Prote chy isnuvav iedynyj, tak by movyty, universal’nyj «proekt» ukrains’koi natsii ta derzhavnosti? Mozhna identyfikuvaty prynajmni chotyry modeli natsii, vyrobleni ukrains’koiu intelihentsiieiu: narodnyts’ka (M. Hrushevs’kyj), konservatyvno-elitarysts’ka (V. Latyns’kyj), totalitarno-elitarysts’ka (D. Dontsov, teoretyky Orhanizatsii Ukrains’kykh Natsionalistiv), klasovo-sotsialistychna (ukrains’ki sotsialisty ta natsional-komunisty). Kozhnij iz tsykh kontseptsij vidpovidala model’ derzhavnoho ustroiu ukrains’koi natsii. Postaie pytannia: iak rozghliadaty vidpovidni ideolohii: iak varianty ukrains’koho natsionalizmu, chy iak rizni ukrains’ki natsionalizmy?

Yak my pam’iataiemo, v deiakykh uzhe zghaduvanykh namy typolohiiakh prysutnij tak zvanyj «intehral’nyj natsionalizm», iakyj vvazhaiet’sia okremym istorychnym typom natsionalizmu. V ukrains’kij istorii «intehral’nyj natsionalizm» takozh maie mistse, ale chy mozhna vvazhaty joho istorychnym typom same ukrains’koho natsionalizmu?

«Intehral’nyj natsionalizm»

Pytannia pro evoliutsiiu tak zvanoho «intehral’noho natsionalizmu» zasluhovuie osoblyvoi uvahy z dvokh prychyn. Po-pershe, same tsej riznovyd ukrains’koho natsionalizmu zalyshaiet’sia predmetom nadzvychajno hostrykh dyskusij u naukovykh kolakh. I tse zrozumilo: v samij Ukraini i v zarubizhzhi diiut’ politychni orhanizatsii, iaki vvazhaiut’sia predstavnykamy ts’oho napriamu natsionalizmu. U nykh ie svoi prykhyl’nyky i protyvnyky, tozh naukovtsi, chasom ne po svoij voli, opyniaiut’sia v tsentri tsykh kontroverzij.

Po-druhe, ie suto naukovyj aspekt problemy: potrebuiut’ utochnennia terminolohiia i poniattia, scho zastosovuiut’sia v analizi «intehral’noho natsionalizmu», i, zreshtoiu, neobkhidno z’iasuvaty mistse i rol’ ts’oho napriamu v zahal’nij evoliutsii ukrains’koho natsionalizmu.

Po-tretie, iak my vzhe zaznachaly vysche, ukrains’kyj natsionalizm u formi orhanizovanoho politychnoho rukhu rozvyvavsia zdebil’shoho same iak «intehral’nyj natsionalizm».

Peredusim, mabut’, varto prokomentuvaty sam termin «intehral’nyj natsionalizm». Yak vidomo, vin vynyk u Frantsii na pochatku XX st. i zastosovuvavsia dlia identyfikatsii ekstremal’noho napriamu frantsuz’koho natsionalizmu, v iakomu zmishuvalysia elementy totalitaryzmu i monarkhizmu. Doslidnyky zdebil’shoho vykorystovuiut’ termin «intehral’nyj natsionalizm» iak rodove poniattia, v ramkakh iakoho ob’iednuiut’sia ievropejs’ki pravoradykal’ni totalitarysts’ki rukhy pershoi tretyny XX st. (Do rechi, tse sche odyn pryklad toho, iak ideolohichnyj vynakhid perekhodyt’ u naukovu terminolohiiu: K. Hejz «lehitymizuvav» tsej termin iak naukovyj, khocha vin svoho chasu buv samonazvoiu tsilkom konkretnoho natsionalizmu.)

Dzh Armstronh, spyraiuchys’ na vysnovky K. Hejza, daie taki kharakterystyky «intehral’noho natsionalizmu»:

1. Vira v te, scho natsiia ie najvyschoiu tsinnistiu, iakij maiut’ buty pidporiadkovani usi inshi, tobto jdet’sia pro totalitaryzm.

2. Apeliatsiia do mistychnoi idei iednosti vsikh osobystostej, scho skladaiut’ natsiiu, zazvychaj osnovanoi na tomu prypuschenni, scho v odne orhanichne tsile ikh ob’iednuiut’ biolohichni kharakterystyky abo neoborotni naslidky spil’noho istorychnoho rozvytku.

3. Pidporiadkuvannia ratsional’noi analitychnoi dumky «intuityvno pravyl’nym» emotsiiam, irratsional’nist’.

4. Naiavnist’ kharyzmatychnoho lidera chy elity natsionalistiv-entuziastiv, iaki vvazhaiut’sia uosoblenniam «voli natsii».

5. Kul’t dii, vijny ta nasyl’stva, iaki vvazhaiut’sia vyrazhenniam «vyschoi biolohichnoi zhyttiezdatnosti natsii».

Tsi rysy, na dumku Dzh. Armstronha, buly spil’nymy dlia natsionalistychnykh rukhiv, scho z’iavylysia v Yevropi u 1920-ti roky. Ukrains’kyj «intehral’nyj natsionalizm» u ts’omu plani ne stav vyniatkom, tym bil’she, scho iak rukh ta ideolohiia vin znachnoiu miroiu buv produktom kopiiuvannia ievropejs’kykh zrazkiv. I. Lysiak-Rudnyts’kyj vvazhav, scho «u doktryni natsionalizmu ie vidhomin irratsionalistychnykh, voliuntarystychnykh i vitalistychnykh teorij, scho korystuvalysia v toj chas populiarnistiu v Zakhidnij Yevropi (F. Nitsshe, A. Bergson, Zh. Sorel’, G. Lebon, O. Shpengler ta in.)». Schopravda, na dumku Dzh. Armstronha, v ukrains’komu varianti «intehral’noho natsionalizmu» mozhna znajty «mitsni elementy liberal’nykh, demokratychnykh, a takozh i khrystyians’kykh pryntsypiv, navit’ iakscho uchasnyky rukhu na slovakh zaperechuvaly ikh. U praktychnij diial’nosti navit’ najradykal’nishykh hrup nikoly ne brakuvalo poshany schodo formal’noi osvity, ustanovlenoho avtorytetu, prava na indyvidual’nyj ta hromads’kyj vybir».

My ne budemo sperechatysia schodo pravomirnosti zastosuvannia termina «intehral’nyj natsionalizm» do ukrains’koho radykal’noho natsionalizmu 1920 — 30-kh rokiv, nahadaiemo lyshe, scho sami predstavnyky ts’oho napriamu korystuvalysia inshymy samonazvamy: «orhanizovanyj natsionalizm», «revoliutsijnyj natsionalizm» toscho. Termin «intehral’nyj natsionalizm» my vyznaiemo iak «robochyj».

Zauvazhymo takozh, scho poriad z «intehral’nym natsionalizmom», uosoblenniam iakoho doslidnyky vvazhaiut’ Orhanizatsiiu Ukrains’kykh Natsionalistiv (OUN) ta ii poperednykiv (Legiia Ukrains’kykh Natsionalistiv, Soiuz Ukrains’koi Natsionalistychnoi Molodi ta in.) isnuvav sporidnenyj z nym, ale descho vidminnyj variant radykal’noho, totalitarnoho natsionalizmu, tak zvanyj «dontsovs’kyj» natsionalizm. Mizh dontsovs’kym «chynnym natsionalizmom» i tak zvanym «orhanizovanym natsionalizmom» (ideolohiia i rukh OUN), khocha vony j buly sporidnenymy iavyschamy, isnuvaly dosyt’ serjozni rozbizhnosti. «Orhanizovanyj natsionalizm» pry vsikh svoikh krajnoschakh proponuvav pevnu konstruktyvnu prohramu i mav rysy systematyzovanoho svitohliadu, politychnoi doktryny, todi iak «chynnyj natsionalizm» D. Dontsova buv, peredusim, naborom emotsijnykh zaklykiv i ne iavliav soboiu systemy . Z inshoho boku, navriad chy OUN mala b takyj uspikh i vplyv u zakhidnoukrains’komu suspil’stvi kintsia 1920 — 1930-kh rokiv, koly b psykholohichnyj grunt ne buv pidhotovlenyj «dontsovs’kym» natsionalizmom.

Odna z najpopuliarnishykh tez ideolohichnykh krytykiv i protyvnykiv ukrains’koho «intehral’noho natsionalizmu» — joho sporidnenist’, dukhovna j ideolohichna, z nimets’kym natsional-sotsializmom ta italijs’kym fashyzmom. Do pevnoi miry tsia teza, iakscho vidmovytysia vid prymityvnoho ideolohichnoho tavruvannia samymy terminamy («fashyzm», «natsyzm»), vidpovidaie dijsnosti. Deiaki ideolohy OUN bezposeredn’o zapozychuvaly ideolohichni konstruktsii italijs’kykh fashystiv, a ochevydna oriientatsiia na Mussolini j Hitlera iak na osnovni fihury v revizii Versal’s’koi systemy, scho pozbavyla Ukrainu bud’-iakykh spodivan’ na nezalezhnist’, ie zahal’novidomoiu. Kul’t syly j dii, voliuntaryzm, irratsionalizm, kharyzma lidera, elementy rasysts’kykh teorij toscho — use tse takozh sporidniuie ukrains’kyj «intehral’nyj natsionalizm» z fashyzmom i natsyzmom.

Prote varto zvernuty uvahu takozh i na fundamental’ni rozbizhnosti, scho daiut’ pidstavy vidmovytysia vid metodu formal’nykh analohij i ne ototozhniuvaty ukrains’kyj «intehral’nyj natsionalizm» z natsyzmom i fashyzmom. Po-pershe, ukrains’kyj «intehral’nyj natsionalizm» buv idejnoiu techiieiu i politychnym rukhom bezderzhavnoi natsii, a iakscho formuliuvaty korektnishe, natsii, iaka schojno vtratyla derzhavnist’. Po-druhe, iak zaznachaie I. Lysiak-Rudnyts’kyj, nimets’kyj natsional-sotsializm ta italijs’kyj fashyzm buly produktom industrial’nykh i urbanizovanykh suspil’stv (schodo Italii 1920-kh rokiv iak «industrial’noho j urbanizovanoho» suspil’stva mozhut’ vynyknuty pevni sumnivy), todi iak ukrains’kyj variant «intehral’noho natsionalizmu» vynyk v ahrarnomu, ekonomichno vidstalomu suspil’stvi. Tomu, vvazhaie doslidnyk, «najblyzhchykh rodychiv ukrains’koho natsionalizmu» slid shukaty sered partij ts’oho typu v ahrarnykh, ekonomichno vidstalykh narodiv Skhidnoi Yevropy, takykh, iak khorvats’ki ustashi, slovats’ki hlinkivtsi, rumuns’ka Zalizna Hvardiia, pol’s’kyj radykal’no-natsional’nyj soiuz toscho.

Zreshtoiu, stverdzhuie I. Lysiak-Rudnyts’kyj, «ukrains’kyj natsionalizm buv iavyschem henetychno samostijnym, khoch u svoiemu rozvytku vin zaznavav bezperechnykh vplyviv z boku vidpovidnykh chuzhozemnykh zrazkiv». Na dumku vchenoho, isnuvav tsilyj kompleks sotsial’no-ekonomichnykh i politychnykh prychyn, scho stvoryly peredumovy dlia poiavy ukrains’koho «intehral’noho natsionalizmu»: hospodars’kyj zastij, bezrobittia intelihentsii, ahrarne perenaselennia, administratyvne svavillia poliakiv u Zakhidnij Ukraini j vodnochas — neefektyvnist’ tradytsijnykh lehal’nykh ukrains’kykh partij, stanovysche ukraintsiv v SRSR toscho.

Mozhna pohodytysia z tym, scho ukrains’kyj intehral’nyj natsionalizm vynyk na osnovi pevnykh spetsyfichnykh peredumov, kharakternykh same dlia rozvytku ukrains’koi natsii u period mizh svitovymy vijnamy. I vse zh taky slid vrakhovuvaty, scho iak ideolohiia i rukh vin ne buv oryhinal’nym iavyschem. Poiava tsiiei techii bula tsilkom pryrodnym naslidkom porazky ukrains’koi revoliutsii 1917— 1921 pp. i vodnochas — vyiavom hlobal’nishoi tendentsii do radykalizatsii natsionalistychnykh rukhiv u period pislia Pershoi svitovoi vijny. (Mozhna prypustyty, scho bud’-iakyj natsionalistychnyj rukh, iakyj rozvyvaiet’sia v umovakh nerozvynenoho hromadians’koho suspil’stva, matyme radykal’nyj kharakter.) Vodnochas ideolohiia «intehral’noho natsionalizmu» iavliala soboiu tsilu nyzku doktrynal’nykh zapozychen’ iz populiarnykh na toj chas rasovykh, etatysts’kykh, elitarysts’kykh ta inshykh teorij, z doluchenniam pevnykh, tradytsijnykh dlia ukrains’koi politychnoi dumky kintsia XIX — pochatku XX st., postulativ. Tse stosuiet’sia iak «bat’ka» ukrains’koho radykal’noho natsionalizmu D. Dontsova, tak i najvydatnishykh teoretykiv Orhanizatsii Ukrains’kykh Natsionalistiv (M. Stsibors’koho, Yu. Vassiiana ta in.).

Slid takozh unykaty odnobichnosti v otsintsi deiakykh vnutrishnikh rys ukrains’koho «intehral’noho natsionalizmu». Napryklad, tsia techiia majzhe bezumovno vyznaiet’sia totalitarnoiu. I tse, pevnoiu miroiu, vidpovidaie dijsnosti: prohramy OUN 1929 ta 1939 pp. formuliuvalysia iak prohramy pobudovy totalitarnoho monopartijnoho suspil’stva z elementamy korporatyvnoi systemy na zrazok italijs’koi. Orhanizatsijna struktura OUN, pryntsypy stosunkiv zahalu i kerivnytstva — vse tse takozh svidchyt’ pro totalitarnist’ «intehral’noho natsionalizmu» iak politychnoho rukhu. Prote isnuvaly serjozni rozbizhnosti mizh deklaratsiiamy i praktykoiu. Po-pershe, OUN vid samoho pochatku svoho isnuvannia ne bula iedynoiu orhanizatsiieiu: zokrema, isnuvav Provid z nechyslennymy strukturamy, scho skladalysia z politychnykh emihrantiv, i masova «krajova orhanizatsiia». Mizh nymy postijno tochylysia superechky, scho vreshti-resht pryzvelo do rozkolu OUN. Tse stavyt’ pid sumniv ideiu pro «totalitarnu monolitnist’» OUN. Po-druhe, vidomo, scho pid chas Druhoi svitovoi vijny OUN zminyla ideolohichnu oriientatsiiu z «totalitarnoho natsionalizmu» na «demokratychnyj natsionalizm». Khocha tse inodi j rozghliadaiet’sia iak taktychnyj krok, nastupnyj rozkol v OUN (vidkhid «dvijkariv») svidchyt’ pro te, scho tse bulo vyiavom pevnykh vnutrishnikh tendentsij, scho takozh zmushuie nas oberezhnishe stavytysia do zvynuvachen’ intehral’noho natsionalizmu v «totalitarnosti». Nareshti, pislia ostann’oho rozkolu OUN useredyni 1950-kh rokiv, koly rukh ostatochno zvil’nyvsia vid revizionistiv, joho mozhna bulo b traktuvaty iak totalitarnyj, odnak isnuvannia v umovakh zakhidnykh demokratij spryialo joho vidkhodu vid totalitarnykh nastanov.

Inshe poshyrene uiavlennia pro kharakterni oznaky «intehral’noho natsionalizmu» — tse kul’t irratsionalizmu, iak protystavlennia poperednij «oportunistychno-prahmatychnij» politychnij tradytsii. Prote iak u deiakykh dukhovnykh nastanovakh, tak i na praktytsi ukrains’kyj «intehral’nyj natsionalizm» spoviduvav tsilkom prahmatychni, ratsional’ni pryntsypy. «Natsionalizm reliatyvizuvav tradytsijni moral’ni tsinnosti, — zauvazhuvav I. Lysiak-Rudnyts’kyj, — pidporiadkuvavshy ikh vymoham politychnoi dotsil’nosti, zghidno z pryntsypom — «meta osviachuie zasoby». Deiaki publitsysty vidkryto propahuvaly makiiavellizm».

Tsi zauvazhennia spriamovani peredusim na te, schob vyrobyty bil’sh dyferentsijovanyj pidkhid do problem stanovlennia ta evoliutsii ukrains’koho «intehral’noho natsionalizmu», rozuminnia joho mistsia v istorii ukrains’koho natsionalizmu zahalom. Ostannie pytannia potrebuie okremykh zauvazhen’.

Yak vidomo, suchasni doslidnyky (Dzh Armstronh, O. Motyl’) protystavliaiut’ «intehral’nyj natsionalizm» poperednim formam ukrains’koho natsionalizmu. I. Lysiak-Rudnyts’kyj takozh vidokremliuie joho vid «natsionalizmu v shyrshomu znachenni, odnoznachnoho z patriotyzmom i samostijnytstvom». Navit’ u ramkakh radykal’noho natsionalizmu buly sproby protystavyty joho istorychni proiavy: zokrema, D. Dontsov zaperechuvav sporidnenist’ «svoho» natsionalizmu z natsionalizmom M. Mikhnovs’koho. Doslidnyk tvorchosti D. Dontsova M. Sosnovs’kyj stverdzhuvav, scho «natsionalizm Mikhnovs’koho i «chynnyj natsionalizm» Dontsova iednaie spil’na nazva i na ts’omu podibnist’ mizh nymy kinchaiet’sia, ne vrakhovuiuchy ... okremykh elementiv druhoriadnoho znachennia». Z inshoho boku, publitsysty z riznykh taboriv OUN vyvodiat’ henealohiiu svoho rukhu vid bratstva «tarasivtsiv» ta M. Mikhnovs’koho (schopravda, vony keruiut’sia peredusim politychnymy, a ne naukovo-analitychnymy mirkuvanniamy).

Mabut’, tsi pidkhody mozhna uzghodyty. Po-pershe, «intehral’nyj natsionalizm» khocha j buv do pevnoho chasu iedynoiu orhanizovanoiu formoiu ukrains’koho natsionalizmu, ostannij u vyhliadi elementiv politychnoi doktryny buv predstavlenyj u diial’nosti bahat’okh inshykh politychnykh techij iak u Zakhidnij Ukraini mizhvoiennoho chasu, tak i na emihratsii (zghadaiemo khocha b ideiu nezalezhnosti i sobornosti Ukrainy). Po-druhe, «intehral’nyj natsionalizm» khocha j zaperechuvav formal’nyj zv’iazok iz poperednim etapom rozvytku ukrains’koho natsionalizmu, ne buv radykal’no novoiu ideolohiieiu i absorbuvav deiaki elementy ideolohichnykh konstruktsij poperedn’oho etapu (zreshtoiu, vin mav scho zaperechuvaty!). Po-tretie, v ramkakh radykal’noho napriamu ukrains’koho natsionalizmu vse zh taky prostezhuiet’sia bezposerednij «henetychnyj» zv’iazok. Yakscho vesty movu pro «chynnyj natsionalizm» D. Dontsova, to zahal’novidomo, scho vyzrivannia deiakykh joho idej rozpochalosia sche naperedodni Pershoi svitovoi vijny. Yakscho prydyvytysia uvazhnishe do natsionalizmu ideolohiv OUN mizhvoiennoi doby, to stane ochevydnym, scho vony buduvaly svoi konstruktsii ne lyshe na zapozychenykh na Zakhodi teoriiakh, a j na pevnij istorychnij tradytsii.

Otzhe, «intehral’nyj natsionalizm» i sporidnenyj z nym «chynnyj» natsionalizm D. Dontsova buly spetsyfichnymy vyiavamy, formamy zahal’nishoho iavyscha pid nazvoiu «ukrains’kyj natsionalizm». Vono, u svoiu cherhu, vynyklo j rozvyvalosia na tli podibnykh zahal’noievropejs’kykh i svitovykh protsesiv. Rozuminnia ts’oho stavyt’ nas pered neobkhidnistiu dokladnishe rozghlianuty problemu vzaiemodii i vzaiemovplyviv v istorii ukrains’koho natsionalizmu.

Problema vzaiemodii i vzaiemovplyviv

Evoliutsiia ukrains’koho natsionalizmu, zrozumilo, vidbuvalasia ne u vakuumi. Mozhna navit’ zrobyty take prypuschennia: ukrains’kyj natsionalizm znachnoiu (chasom, vyrishal’noiu) miroiu buv produktom zovnishnikh vplyviv, rezul’tatom skladnoi vzaiemodii i vzaiemnoho pronyknennia inshykh ideolohij, doktryn, svitohliadiv. My vzhe znaiemo, scho taka rysa ne bula prytamannoiu lyshe ukrains’komu natsionalizmovi, tse bula zahal’nosvitova tendentsiia. Sam fenomen znachnoiu miroiu buv naslidkom zovnishnikh vplyviv i vzaiemovplyviv. Zrozumilo, scho bez naiavnosti vidpovidnykh vnutrishnikh peredumov vynyknennia ukrains’koho natsionalizmu v bud’-iakykh formakh takozh bulo b nemozhlyvym. Prote same zovnishni chynnyky i vplyvy staly tym neobkhidnym poshtovkhom, zavdiaky iakomu ukrains’kyj natsionalizm stav real’nistiu, peretvoryvsia na dukhovnu, ideolohichnu i politychnu sylu.

Peredusim, varto zauvazhyty, scho ukrains’kyj natsionalizm ne buv intelektual’no oryhinal’nym iavyschem. Vidomo, scho elementy zahal’noi doktryny natsionalizmu buly «importovani» u svidomist’ ukrains’kykh intelektual’nykh elit naprykintsi XVIII — na pochatku XX st. iz Zakhodu. Velycheznyj vplyv na zrushennia v politychnij svidomosti predstavnykiv ukrains’kykh elit spravyly Frantsuz’ka revoliutsiia i vijna z Napoleonom. Mabut’, tsentral’nym elementom tsykh zrushen’ bula zmina uiavlen’ pro narod, iakyj distav prava nosiia suverenitetu. Ideolohichne oformlennia ukrains’koho natsionalizmu v XIX st. vidbuvalosia pid vplyvom takoi ievropejs’koi dukhovno-intelektual’noi techii, iak romantyzm. U druhij polovyni XIX st. pozytyvizm pidshtovkhnuv ukrains’kykh intelektualiv do poshuku «etnohrafichnykh» arhumentiv na pidtrymku natsional’noi idei.

Ideolohichnyj i politychnyj debiut radykal’noho ukrains’koho natsionalizmu na zlami XIX — XX st., u svoiu cherhu, chymaloiu miroiu buv reaktsiieiu na kryzu pozytyvizmu, kryzu apolitychnoho kul’turnytstva i prosvitianstva, tak zvanoho ukrains’koho narodnytstva, khocha ne slid zabuvaty j te, scho novoiavleni ukrains’ki natsionalisty vykhovuvalysia same v hurtkakh «kul’turnykiv» (tse stosuiet’sia j ukrains’kykh sotsialistiv).

Oformlenniu etnichnoi samosvidomosti neofitiv ukrainstva seredyny XIX st. u samosvidomist’ (identychnist’) natsional’nu spryialy takozh vplyvy rosijs’koho i pol’s’koho natsionalizmiv (ostanni perezhyvaly v tsej chas serjozni transformatsii). Zokrema, vynyknennia i propahanda kontseptsii «samoderzhavstvo, pravoslav’ia, narodnist’» (1832) mohlo pidshtovkhnuty do poshukiv i formuliuvannia «ukrains’koi al’ternatyvy» (na dumku R. Shporliuka, same tak i stalosia), a nevtomna borot’ba susidiv-poliakiv za vidnovlennia svoiei derzhavnosti mohla staty j, ochevydno, stala nadykhaiuchym prykladom dlia konstruiuvannia idei kul’turnoho i politychnoho separatyzmu (navedemo j konkretnishyj pryklad: povstannia 1831 p., «federalistychnu» ideiu pol’s’kykh povstantsiv 1863 r. schodo vidnovlennia Rechi Pospolytoi u vyhliadi dobrovil’noi federatsii tr’okh okremykh narodiv: pol’s’koho, lytovs’koho ta ukrains’koho).

Varto zghadaty takozh pro «konfliktnyj faktor» u formuvanni natsional’noi svidomosti ukraintsiv: zokrema, polityka peresliduvan’ ukrains’koi movy i kul’tury v Rosijs’kij imperii u druhij polovyni XIX st., iaka tradytsijno roztsiniuiet’sia iak taka, scho poslabyla «ukrains’kyj rukh», mohla spryiaty pohlyblenniu i zahostrenniu (polityzatsii) natsional’noho sentymentu diiachiv epokhy «natsional’noho vidrodzhennia», joho evoliutsii v natsional’nu svidomist’, i dali — u sproby instytutsijnoho oformlennia vidpovidnoi protydii. Vid’izd M. Drahomanova za kordon i pershi sproby vyvedennia «ukrains’koho pytannia» na mizhnarodnyj riven’, posylennia kontaktiv naddnipriantsiv z Halychynoiu, scho malo vidpovidni politychni naslidky dlia obokh chastyn Ukrainy, — vse tse naochno zasvidchuie, scho podii rozvyvalysia same v takomu napriami. Khocha tse j paradoksal’no, Halychyna stala «Ukrains’kym P’iemontom» znachnoiu miroiu zavdiaky zusylliam rosijs’koho impers’koho uriadu. Nahadaiemo takozh, scho termin «separatyzm» stosovno «kul’turnyts’kykh» initsiatyv diiachiv ukrains’koho rukhu vpershe prolunav same z taboru okhorontsiv «iedynoi i nepodil’noi», otzhe, ostanni svoim stavlenniam do ukrainstva spryialy oformlenniu politychnoi natsional’noi svidomosti ukraintsiv.

U Zakhidnij Ukraini potuzhnym chynnykom pryskorenoi evoliutsii ukrains’koho natsionalizmu v ideolohichni j politychni formy stala dedali hostrisha konkurentsiia z poliakamy. Ostanni buly ne til’ky konkurentamy, a j davaly naochnyj pryklad natsional’noi samoorhanizatsii dlia ukraintsiv: vidpovidaiuchy na vyklyk poliakiv, vony majzhe v us’omu kopiiuvaly svoikh protyvnykiv. Ye vsi pidstavy stverdzhuvaty, scho etnichna kontseptsiia pol’s’koi natsii, iaka nabula poshyrennia u druhij polovyni XIX st., stala mohutnim poshtovkhom dlia vynyknennia vidpovidnykh pohliadiv sered diiachiv ukrains’koho rukhu pochatku stolittia.

Elementy natsionalistychnoi doktryny nevazhko vidshukaty u bud’-iakij idejnij techii v ukrainstvi kintsia XIX — pershoi tretyny XX st. — narodnyts’kij, konservatyvnij, sotsialistychnij (komunistychnij), demokratychnij. Tsilkom ochevydno, scho natsionalizm vplyvav na kozhnu z nykh i, vidpovidno, sam vidchuvav vplyvy z ikhn’oho boku, zapozychuvav pevni elementy z inshykh doktryn.

Odyn iz najtsikavishykh siuzhetiv v istorii ukrains’koho natsionalizmu — joho vzaiemodiia z sotsializmom i komunizmom. My znaiemo, scho taka vzaiemodiia bula svitovym iavyschem. Pershi zaklyky do nezalezhnosti i sobornosti Ukrainy, iak vidomo, prolunaly z riadiv ukrains’koi marksysts’koi intelihentsii v Halychyni (V. Budzynovs’kyj, Yu. Bachyns’kyj) i sotsialistychnoi intelihentsii na Naddniprianschyni («Samostijna Ukraina» M. Mikhnovs’koho) — schopravda, ostannij ne nalezhav do sotsialistychnykh uhrupovan’. Pershi prohramovi dokumenty ukrains’kykh natsionalistiv (Narodna Ukrains’ka Partiia) mistyly chymalo sotsialistychnykh hasel i vymoh, a chleny partii nazyvaly sebe natsional-sotsialistamy. Najvydatnishyj ideoloh ukrains’koho natsionalizmu Dmytro Dontsov pochynav svoiu politychnu kar’ieru iak sotsial-demokrat. Utilennia v zhyttia natsionalistychnoho idealu — stvorennia Ukrains’koi derzhavy u 1917 p., bulo spravoiu ukrains’kykh sotsialistiv, a zdobuttia nezalezhnosti u 1991 r. — pevnoiu miroiu bulo rezul’tatom adaptatsii natsionalizmu chastynoiu komunistychnoi verkhivky Ukrainy.

Varto zghadaty j takyj fenomen, iak ukrains’kyj «natsional-komunizm» 1920-kh rokiv, iakyj zarodzhuvavsia same na pochatku XX st., — sproby poiednaty natsionalistychni postulaty z komunistychnymy. Tsi sproby sposterihalysia j piznishe — u 1960-ti (sered chastyny ukrains’kykh dysydentiv) i v 1990-ti roky (pro «natsionalizm nomenklatury» vzhe jshlosia).

Otzhe, stanovlennia ukrains’koho natsionalizmu mozhna zrozumity, po-pershe, lyshe v konteksti joho vzaiemovplyviv ta vzaiemodii z inshymy ideolohichnymy systemamy, po-druhe, cherez joho vzaiemodiiu z natsionalizmamy inshykh natsij. Tse pidtverdzhuie vyslovlenu namy ranishe dumku pro te, scho ukrains’kyj natsionalizm — ne «ideolohichne zbochennia», ne shtuchnyj vynakhid radykaliv-paranoikiv chy ul’trapatriotiv, a vyiav pevnoi zahal’nosvitovoi tendentsii. Ukrains’kyj natsionalizm «upysuiet’sia» v zahal’nyj kontekst svitovoi istorii, khocha, zrozumilo, maie svoi spetsyfichni rysy, osoblyvosti ta «anomalii», pov’iazani zi spetsyfikoiu joho istorychnoi henezy. Vynyknennia i rozvytok ukrains’koho natsionalizmu v usikh zghadanykh ipostasiakh — vyiav zahal’nosvitovykh tendentsij i, khocha tse mozhe vydatysia paradoksal’nym, — vyiav zahal’noliuds’koho v natsional’nomu.

* * *

Yak my perekonalysia, ukrains’kyj natsionalizm ta fenomenolohiia ukrains’koi natsii tsilkom ukladaiut’sia v ramky analitychnykh struktur i teorij natsij ta natsionalizmu, iaki formuliuvalysia na osnovi analizu svitovoho istorychnoho dosvidu. Tse maie pidtverdyty tezu, zghidno z iakoiu istorioheneza ukrains’koi natsii i natsionalizmu iak konkretno-istorychnykh iavysch vidbuvalasia za stsenariiem, iakyj mav pevni spil’ni rysy u vsikh natsij, scho vynykly i vynykaiut’ na zemnij kuli.

Tsikavoiu mozhna vvazhaty j tu obstavynu, scho ukrains'ki doslidnyky, iaki zdebil'shoho ne maly dostupu do teoretychnykh dosiahnen' zakhidnoho suspil'stvoznavstva v tsij haluzi, analizuiuchy ukrains'kyj natsionalizm, neridko dokhodiat' vysnovkiv, uzahal'nen', analitychnykh konstruktsij, iaki nahaduiut' intelektual'ni vidkryttia zakhidnykh koleh.

Bezperechno, teoretychne osmyslennia problem, pov'iazanykh z fenomenolohiieiu ukrains'koi natsii i natsionalizmu, ne zamykaiet'sia v kolo suto «natsiolohichnykh» chy «etnolohichnykh» pytan'. Intelektual'nyj kontekst tsiiei problematyky znachno shyrshyj. Ye vsi pidstavy stverdzhuvaty, scho bez takoho kontekstu nemozhlyve pereosmyslennia ukrains'koi istorii vzahali, prynajmni ii modernoho periodu. I, zrozumilo, tse pereosmyslennia mozhlyve lyshe v ramkakh shyrokoho intelektual'noho kontaktu iz svitovym suspil'stvoznavstvom, na osnovi znannia pro teoretychni dosiahnennia svitovoi dumky v haluzi teorii natsij i natsionalizmu.

трансліт здійснено тут: http://www.litopys.org.ua/links/intrans.htm

Догори

Перейти до статей теми: